Regulamin sklepu internetowego Out of The Box

Regulamin obowi膮zuj膮cy do 28.02.2023r. dost臋pny jest tutaj

1. Postanowienia og贸lne

1.1. U偶yte w Regulaminie okre艣lenia zapisane wielk膮 liter膮, w tym tak偶e w przypadku u偶ycia ich w liczbie mnogiej , maj膮 nast臋puj膮ce znaczenie:

a) Regulamin: niniejszy Regulamin, dost臋pny w Sklepie stanowi膮cy wzorzec umowny (umow臋) w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego,
b) Sklep: serwis internetowy Out of the Box oraz zbi贸r wszelkich danych, informacji, tre艣ci, funkcjonalno艣ci oraz us艂ug dost臋pnych za ich pomoc膮, znajduj膮cych si臋 pod adresem internetowym www.outofthebox.pl, pozwalaj膮cy na sk艂adanie zam贸wie艅 na dost臋pne w Sklepie Towary,
c) Us艂ugi: us艂ugi dost臋pne dla U偶ytkownika w ramach Konta, w szczeg贸lno艣ci us艂ugi opisane w pkt. 2 Regulaminu, kt贸re stanowi膮 us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮,
d) Konto: zbi贸r uprawnie艅 U偶ytkownika udost臋pnionych w nast臋pstwie zako艅czonej Rejestracji, indywidualizuj膮cy U偶ytkownika oraz umo偶liwiaj膮cy skorzystanie z okre艣lonych funkcjonalno艣ci Sklepu,
e) Rejestracja: procedura rejestracji Konta w Sklepie,
f) U偶ytkownik podmiot posiadaj膮cy pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸ry uko艅czy艂 16 lat lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy prawa przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ry utworzy艂 Konto, umo偶liwiaj膮ce korzystanie ze Sklepu,
g) Sprzedawca: InPost sp. z o.o. z siedzib膮 w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Krak贸w, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla Krakowa 鈥 艢r贸dmie艣cia Wydzia艂 XI Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059, REGON: 360781085, b臋d膮ca podmiotem prowadz膮cym Sklep internetowy. Kontakt ze Sprzedawc膮 odbywa si臋 poprzez:

a. adres poczty elektronicznej: contact_outofthebox@inpost.pl;
b. pod numerem telefonu: +48 12 380 00 39
c. adres do korespondencji: ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, z dopiskiem: 鈥濷OTB鈥;
d. formularz kontaktowy dost臋pny na stronie Sklepu pod adresem: https://outofthebox.pl/contact/;

e. adres poczty elektronicznej w przedmiocie zwrotu Towar贸w: zwroty_outofthebox@inpost.pl;
f. adres do zwrotu Towar贸w: InPost Fulfillment DC 11 hala 11, Wola Bykowska 37, 97-306 Grabica.

h) Kupuj膮cy: U偶ytkownik kt贸ry nabywa Towar od Sprzedawcy za
po艣rednictwem Sklepu,
i) Konsument: osoba fizyczna dokonuj膮ca ze Sprzedawc膮 czynno艣ci prawnej (w tym zawarcia umowy o 艣wiadczenie us艂ug obj臋tych Regulaminem lub umowy sprzeda偶y ze Sprzedawc膮) niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮 lub osoba fizyczna prowadz膮ca jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, je艣li zawarcie wy偶ej wymienionych um贸w jest bezpo艣rednio zwi膮zane z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, ale z tre艣ci tych um贸w wynika, 偶e nie posiadaj膮 one dla takiej osoby charakteru zawodowego,
j) Dane Osobowe: wprowadzone przez U偶ytkownika informacje, zgromadzone przez Sprzedawc臋 w czasie Rejestracji oraz w toku u偶ytkowania Sklepu, stanowi膮ce dane osobowe w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych),
k) Przerwa Techniczna: czasowe wy艂膮czenie funkcjonalno艣ci Sklepu w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, spowodowane awari膮 Sklepu, w tym jego serwer贸w, lub zwi膮zane z konieczno艣ci膮 konserwacji tych serwer贸w b膮d藕 modernizacj膮, przebudow膮 lub aktualizacj膮 Sklepu, w czasie kt贸rego nie jest mo偶liwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych Us艂ug oraz nabywania Towaru,
l) Si艂a Wy偶sza: zdarzenie zewn臋trzne, kt贸rego U偶ytkownik oraz Sprzedawca nie mogli przewidzie膰 i kt贸remu nie mogli zapobiec, uniemo偶liwiaj膮ce korzystanie ze Sklepu w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci, na sta艂e lub na pewien czas, kt贸remu U偶ytkownik lub Sprzedawca nie m贸g艂 przeciwdzia艂a膰 przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci i kt贸re nie by艂o efektem b艂臋d贸w lub zaniedba艅 U偶ytkownika lub Sprzedawcy dotkni臋tego jej dzia艂aniem,
m) Us艂uga Dostawy Towar贸w: us艂uga oferowana przez Sprzedawc臋 polegaj膮ca na dor臋czeniu zakupionego przez Kupuj膮cego Towaru pod adres wskazany przy sk艂adaniu Zam贸wienia,
n) Urz膮dzenie: urz膮dzenie elektroniczne (w szczeg贸lno艣ci odpowiedniej klasy komputer PC, tablet lub telefon) obs艂uguj膮ce po艂膮czenie internetowe oraz przegl膮darki wskazane w Regulaminie,
o) Oferta: zaproszenie Sprzedawcy do zawarcia z Kupuj膮cym umowy sprzeda偶y Towaru za po艣rednictwem Sklepu i na zasadach okre艣lonych Regulaminem, kt贸re zawiera co najmniej cen臋 zakupu Towaru, opis Towaru, zasady jego zwrotu oraz reklamacji, jak r贸wnie偶 spos贸b Dostawy Towaru Kupuj膮cemu, nie stanowi膮ce oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego,
p) Towar: przedmiot Oferty Sprzedawcy,
q) Przesy艂ka: zapakowany Towar, dostarczany przez Sprzedawc臋 do Kupuj膮cego w zwi膮zku z realizacj膮 Zam贸wienia,
r) Koszyk: formularz w Sklepie, zawieraj膮cy podsumowanie wszystkich wybranych przez Kupuj膮cego Towar贸w, kt贸re Kupuj膮cy chce obj膮膰 Zam贸wieniem,
s) Zam贸wienie: procedura zawarcia i realizacji odp艂atnych um贸w sprzeda偶y Towaru mi臋dzy Sprzedawc膮 a Kupuj膮cym, na podstawie informacji zawartych w Ofercie Sprzedawcy; je偶eli Kupuj膮cy jest Konsumentem, Zam贸wienie stanowi umow臋 zawart膮 na odleg艂o艣膰 w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
t) Dzie艅 roboczy: dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem sob贸t, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,

1.2. Je偶eli postanowienie Regulaminu nie okre艣la konkretnej formy komunikacji, U偶ytkownik mo偶e kierowa膰 swoje pytania lub wnioski do Sprzedawcy poprzez formularz kontaktowy dost臋pny pod adresem: https://outofthebox.pl/contact/.

2. Przedmiot Regulaminu oraz zakres Us艂ug

2.1. Regulamin okre艣la zasady korzystania ze Sklepu, w tym poszczeg贸lnych Us艂ug dost臋pnych w jego ramach, jak r贸wnie偶 okre艣la prawa i obowi膮zki Sprzedawcy i Kupuj膮cego w ramach realizacji umowy sprzeda偶y Towar贸w (Zam贸wienia).
2.2. W ramach Sklepu, U偶ytkownik mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych Us艂ug:

a) zapozna膰 si臋 z Ofertami,
b) zawrze膰 na odleg艂o艣膰 umow臋 sprzeda偶y Towaru,
c) dokonywa膰 p艂atno艣ci z tytu艂u zawartej umowy sprzeda偶y Towaru,
d) zweryfikowa膰 status realizacji Zam贸wie艅,
e) za艂o偶y膰 Konto,
f) skorzysta膰 z innych us艂ug i funkcjonalno艣ci.

2.3. Mo偶liwo艣膰 艣wiadczenia Us艂ug okre艣lonych w pkt. 2.2 powy偶ej mo偶e by膰 uzale偶niona od wybranych przez U偶ytkownika jego w艂asnych preferencji u偶ytkowania Urz膮dzenia, w tym w zakresie stosowanych przez niego aplikacji, sterownik贸w lub wtyczek. U偶ytkownik mo偶e dokona膰 zmian swoich preferencjach na zasadach i w spos贸b okre艣lony przez dostawc臋 lub podmiot odpowiedzialny za Urz膮dzenie lub dzia艂aj膮ce w jego ramach oprogramowanie.
2.4. Mo偶liwo艣膰 korzystania z niekt贸rych Us艂ug mo偶e wymaga膰 od U偶ytkownika zainstalowania na Urz膮dzeniu oprogramowania podmiot贸w trzecich.
2.5. Zawarcie umowy sprzeda偶y Towar贸w wyst臋puje wy艂膮cznie pomi臋dzy Kupuj膮cym, a Sprzedawc膮.
2.6. Sklep nie oferuje ani nie zapewnia us艂ug oraz funkcjonalno艣ci polegaj膮cych na wprowadzaniu, edytowaniu lub publikowaniu w ramach Sklepu opinii pochodz膮cych od Konsument贸w, kt贸rzy nabyli dany Towar lub Us艂ug臋.

3. Og贸lne zasady korzystania ze Sklepu

3.1. Warunkiem skorzystania ze wszystkich dost臋pnych funkcjonalno艣ci Sklepu przeznaczonych dla U偶ytkownika jest posiadanie Konta.
3.2. Osoba, kt贸ra nie posiada Konta ma mo偶liwo艣膰 korzysta膰 z ograniczonych funkcjonalno艣ci Sklepu, taki jak przegl膮danie Ofert, z艂o偶enie i op艂acenie Zam贸wienia, pod warunkiem akceptacji Regulaminu przed z艂o偶eniem Zam贸wienia.
3.3. Zabrania si臋 U偶ytkownikom samodzielnie lub za po艣rednictwem os贸b trzecich umieszczania w Sklepie tre艣ci:

a) nieprawdziwych, niepe艂nych lub wprowadzaj膮cych w b艂膮d, w szczeg贸lno艣ci w zakresie Danych Osobowych,
b) o charakterze bezprawnym, naruszaj膮cych dobra osobiste i prawa os贸b trzecich;
c) stanowi膮cych oprogramowanie zak艂贸caj膮ce funkcjonowanie Sklepu (takich jak wirusy, konie troja艅skie, skrypty i oprogramowanie zmieniaj膮ce kod Sklepu lub wp艂ywaj膮ce na funkcjonalno艣膰 Sklepu) lub przechwytuj膮ce dane dost臋pne w Sklepie, do kt贸rych U偶ytkownik nie ma praw,
d) stanowi膮cych niezam贸wionych informacji handlowych (spam).

3.4. Zabrania si臋 korzystania ze Sklepu w spos贸b zak艂贸caj膮cy prawid艂owe dzia艂anie Sklepu.
3.5. U偶ytkownik nie mo偶e udost臋pnia膰 Konta osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy.
3.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usuni臋cia Konta U偶ytkownika w przypadku naruszenia przez U偶ytkownika Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu U偶ytkownika o naruszeniach i wezwaniu do ich zaprzestania.
3.7. Przez naruszenia Regulaminu uzasadniaj膮ce zawieszenie lub usuni臋cie Konta U偶ytkownika rozumie si臋:

a) wprowadzanie tre艣ci, o kt贸rych mowa w pkt. 3.3. Regulaminu powy偶ej,
b) korzystania ze Sklepu z naruszeniem pkt. 3.4. oraz pkt 3.5. Regulaminu powy偶ej.

3.8. Blokada Konta mo偶e nast膮pi膰 na czas nie d艂u偶szy, ni偶 trzy (3) miesi膮ce, za艣 w przypadku usuni臋cia Konta, jego ponowna Rejestracja w ramach Sklepu mo偶liwa b臋dzie nie wcze艣niej, ni偶 po up艂ywie dwunastu (12) miesi臋cy od dnia usuni臋cia Konta.
3.9. Sprzedawca uprawniony jest do prowadzenia wszelkiej komunikacji z U偶ytkownikiem, zwi膮zanej z naruszeniem przez niego warunk贸w Regulaminu i skutkach tych narusze艅 (w tym kierowania do niego wezwa艅 do zaprzestania narusze艅 lub informowania o d艂ugo艣ci blokady i jej zakresu), za po艣rednictwem adresu e-mail podanego przez U偶ytkownika w czasie Rejestracji lub sk艂adania Zam贸wienia. Brak informacji zwrotnej od U偶ytkownika nie blokuje Sprzedawcy dzia艂a艅 opisanych w pkt. 3.6.
3.10. Sklep dedykowany i dostosowana jest dla U偶ytkownika posiadaj膮cego Konto, ale osoba nie posiadaj膮ca takiego Konta mo偶e w ramach Sklepu przegl膮da膰 dost臋pne w niej Oferty i sk艂ada膰 Zam贸wienia. W takim wypadku do korzystania przez tak膮 osob臋 ze Sklepu w powy偶szy spos贸b stosuje si臋 odpowiednio postanowienia dotycz膮ce U偶ytkownika, a osoba taka zobowi膮zana jest przestrzega膰 niniejszy Regulamin.
3.11. Sprzedawca informuje, 偶e korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 mo偶e wi膮za膰 si臋 z zagro偶eniem po stronie ka偶dego u偶ytkownika sieci Internet, polegaj膮cym na mo偶liwo艣ci wprowadzenia do systemu teleinformatycznego U偶ytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By unikn膮膰 ryzyka wyst膮pienia tych zagro偶e艅, U偶ytkownik powinien stosowa膰 w艂a艣ciwe 艣rodki techniczne, kt贸re zminimalizuj膮 ich wyst膮pienie, a w szczeg贸lno艣ci programy antywirusowe i zapor臋 sieciow膮 typu firewall.

4. Wymagania techniczne oraz Przerwa Techniczna

4.1. Warunkiem skorzystania ze Sklepu przez Kupuj膮cego jest:

a) po艂膮czenie z sieci膮 Internet w celu korzystania ze Sklepu,
b) dost臋p do poczty elektronicznej,
c) posiadanie Urz膮dzenia z zainstalowan膮 przegl膮dark膮 internetow膮 Edge, Safari, Firefox, Opera, Chrome 鈥 w ich aktualnych wersjach,
d) w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej cookies oraz JavaScript.

4.2. Sprzedawca nie wyklucza, 偶e korzystanie ze Sklepu jest mo偶liwe r贸wnie偶 za po艣rednictwem nieaktualnych wersji przegl膮darek lub innych przegl膮darek, ni偶 wymienione powy偶ej, jednak偶e jedynie przegl膮darki w ich aktualnych wersjach wskazane w punkcie poprzedzaj膮cym zapewniaj膮 prawid艂owe dzia艂anie Sklepu.
4.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieprawid艂owe funkcjonowanie Sklepu wynikaj膮ce ze stosowania przez U偶ytkownik贸w urz膮dze艅 lub oprogramowania nie spe艂niaj膮cych wymog贸w opisanych w pkt 4.1.
4.4. Sprzedawca do艂o偶y wszelkich stara艅, aby zapewni膰 sprawne funkcjonowanie Sklepu 24 godziny na dob臋 i przez 7 dni w tygodniu, co nie wy艂膮cza uprawnie艅 Sprzedawcy do wprowadzenia Przerwy Technicznej i czasowego ograniczenia b膮d藕 ca艂kowitego zawieszenia dost臋pu do Sklepu.
4.5. W przypadku wprowadzenia Przerwy Technicznej, Sprzedawca poinformuje zar贸wno U偶ytkownik贸w o wyst膮pieniu Przerwy Technicznej.
4.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedost臋pno艣膰 us艂ug lub przerwy techniczne po stronie po艣rednik贸w p艂atno艣ci lub dostawc贸w sieci Internet, na kt贸re nie mia艂 wp艂ywu.

5. Rejestracja Konta U偶ytkownika

5.1. W ramach Sklepu, U偶ytkownik mo偶e zarejestrowa膰 Kontro w ramach Sklepu.
5.2. Rejestracja Konta odbywa si臋 na odr臋bnej stronie internetowej i wymaga od U偶ytkownika podania Danych Osobowych oraz potwierdzenia utworzenia Konta, przez aktywowanie odno艣nika we wiadomo艣ci e-mail skierowanej na podany przez U偶ytkownika w czasie rejestracji adres e-mail.
5.3. W toku Rejestracji oraz na p贸藕niejszym etapie korzystania ze Sklepu, U偶ytkownik mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie poczt膮 elektroniczn膮, za pomoc膮 wiadomo艣ci SMS, na sw贸j adres e-mail, oraz za po艣rednictwem powiadomie艅 typu push informacji o charakterze reklamowym.
5.4. Ka偶dy U偶ytkownik mo偶e posiada膰 tylko jedno Konto. Ka偶de kolejne Konto tego samego U偶ytkownika mo偶e zosta膰 usuni臋te przez Sprzedawc臋. Kupuj膮cy zostanie poinformowany o usuni臋ciu takiego Konta za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail na adres podany przez U偶ytkownika w trakcie rejestracji takiego konta.
5.5. Sprzedawca mo偶e w ka偶dym czasie zweryfikowa膰 Dane Osobowe U偶ytkownika u偶yte w czasie Rejestracji.
5.6. Podczas Rejestracji U偶ytkownik zobowi膮zany jest podawa膰 wy艂膮cznie dane prawdziwe, pe艂ne i niewprowadzaj膮ce w b艂膮d. U偶ytkownik ponosi odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u podania danych nieprawdziwych lub b艂臋dnych lub wprowadzaj膮cych w b艂膮d.
5.7. Osoba, kt贸ra samodzielnie chce za艂o偶y膰 Konto lub z艂o偶y膰 Zam贸wienie, musi mie膰 uko艅czone 16 lat. Celem za艂o偶enia Konta w Sklepie przez osob臋, kt贸ra nie uko艅czy艂a 16 lat, niezb臋dne jest uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny odpowiada za dzia艂ania U偶ytkownika w ramach Sklepu, kt贸ry nie uko艅czy艂 16 lat.
5.8. Bo wype艂nieniu formularza rejestracji Konta zgodnie z pkt. 5.2 powy偶ej, U偶ytkownik otrzyma wiadomo艣膰 e-mail (na adres e-mail podany w powy偶szym formularzu), z odno艣nikiem prowadz膮cym do Sklepu i aktywuj膮cym Konto. Warunkiem za艂o偶enia Konta jest klikni臋cie w powy偶szy odno艣nik przed up艂ywem terminu jego wa偶no艣ci.
5.9. Rejestracja Konta, a tym samym zawarcie umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi polegaj膮cej na prowadzeniu Konta w Sklepie zostaje zawarta z chwil膮 skutecznego wybrania odno艣nika we wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w punkcie poprzedzaj膮cym, prowadz膮cego do strony Sklepu potwierdzaj膮cej za艂o偶enie Konta. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 przes艂ania przez U偶ytkownika 偶膮dania usuni臋cia Konta na adres contact_outofhtebox@inpost.pl lub poprzez formularz dost臋pny pod adresem: https://outofthebox.pl/contact/. Us艂uga prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym jest nieodp艂atna.

6. Oferta

6.1. Oferty pochodz膮 wy艂膮cznie od Sprzedawcy. Kupuj膮cy mo偶e zawrze膰 umow臋 sprzeda偶y (z艂o偶y膰 Zam贸wienie) wy艂膮cznie ze Sprzedawc膮.
6.2. Ka偶da Oferta musi zawiera膰 informacje o sposobie dostarczenia Towaru. Wysy艂ka wszystkich Towar贸w znajduj膮cych si臋 w ofercie Sklepu realizowana jest z Polski.
6.3. Obowi膮zkiem Sprzedawcy jest do艂o偶enie nale偶ytej staranno艣ci w tym, aby graficzna prezentacja Towar贸w (zdj臋cia, fotografie, grafiki ilustracyjne) by艂a aktualna i nie wprowadza艂a w b艂膮d co do w艂a艣ciwo艣ci tych Towar贸w. Mimo to, mog膮 one nieznacznie odbiega膰 od rzeczywistego wygl膮du tych Towar贸w z uwagi na funkcjonalno艣膰 Urz膮dzenia (np. jego system operacyjny, rodzaj ekranu, stan baterii, ustawienia wy艣wietlacza).
6.4. Sprzedawca zobowi膮zany jest udost臋pni膰 Kupuj膮cemu wszelkie wymagane prawem, w tym przepisami o ochronie praw Konsument贸w, informacje dotycz膮ce Towaru obj臋tego Ofert膮 najp贸藕niej w chwili wyra偶enia przez Konsumenta woli zwi膮zania si臋 umow膮 (tj. z艂o偶enia Zam贸wienia).
6.5. Sprzedawca informuje, 偶e w relacji z Kupuj膮cym jest przedsi臋biorc膮 w rozumieniu przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.
6.6. W ramach Sklepu Sprzedawca mo偶e wy艣wietla膰 informacje zach臋caj膮ce U偶ytkownika do nabycia wskazanych Towar贸w od Sprzedawcy.

7. Kryteria sortowania i wyszukiwania Ofert

7.1. W ramach Sklepu, U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 przegl膮dania i wyszukiwania Ofert.
7.2. Wyszukiwanie Ofert nast臋puje poprzez stosowanie 艣rodka technologicznego polegaj膮cego na skojarzeniu podanego przez U偶ytkownika w polu wyszukiwania wyrazu lub jego cz臋艣ci (wyszukiwanie wed艂ug frazy) – z odpowiadaj膮cym im tytu艂em Oferty.
7.3. Sprzedawca stosuje rozwi膮zania i narz臋dzia optymalizuj膮ce wyniki wyszukiwania wed艂ug frazy tak, aby wyszukiwane by艂y w pierwszej kolejno艣ci Towary s艂ownikowo i semantycznie odpowiadaj膮ce danej frazie.
7.4. U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 sortowania Ofert wed艂ug: popularno艣ci danego Towaru w艣r贸d U偶ytkownik贸w, czasu dodania Oferty, ceny (od najni偶szej lub od najwy偶szej).
7.5. Je偶eli dla danego parametru wyszukiwania Ofert okre艣lona warto艣膰 np. (nazwa lub cena) jest identyczna dla wi臋cej ni偶 jednego Towaru, Towary te b臋d膮 wy艣wietlane w kolejno艣ci losowej.
7.6. Oferty s膮 tak偶e pogrupowane w kategorie tematyczne, gdzie w ramach danej kategorii znajduj膮 si臋 wszystkie powi膮zane z ni膮 Towary dost臋pne w Sklepie.

8. Us艂ugi Dostawy Towar贸w

8.1. Dostawa Towar贸w jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.2. Dostawa zam贸wionych Towar贸w jest realizowana 艣rodkami w艂asnymi Sprzedawcy, na adres wskazany przez Kupuj膮cego w trakcie sk艂adania Zam贸wienia.
8.3. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce poszczeg贸lnych sposob贸w dostawy realizowanych przez Sprzedawc臋, w tym w szczeg贸lno艣ci w zakresie czasu oraz kosztu ka偶dego z ww. sposob贸w dostawy, s膮 dost臋pne na stronie Sklepu w zak艂adce 鈥濪ostawa鈥 pod adresem: https://outofthebox.pl/ po klikni臋ciu w przycisk 鈥濪ostawa鈥 oraz w ramach 艣cie偶ki sk艂adania Zam贸wienia
8.4. W przypadku zakupu kilku Towar贸w w ramach jednego Zam贸wienia, zam贸wione Towary mog膮 by膰 przes艂ane do Kupuj膮cego w wi臋cej ni偶 jednej Przesy艂ce. W takiej sytuacji Kupuj膮cy nie ponosi dodatkowych koszt贸w dostawy.

9. Cena i warunki p艂atno艣ci

9.1. Wszystkie ceny prezentowane w ramach Oferty s膮 cenami brutto, tj. s膮 powi臋kszone o nale偶ny podatek od towar贸w i us艂ug (VAT), i wyra偶one s膮 w polskich z艂otych.
9.2. Ceny Towar贸w ustala Sprzedawca.
9.3. Ceny Towar贸w nie zawieraj膮 koszt贸w dostawy. O koszcie dostawy Kupuj膮cy zostanie poinformowany przed z艂o偶eniem Zam贸wienia.
9.4. Cena podana w Sklepie w chwili finalizowania sk艂adania Zam贸wienia jest cen膮 ostateczn膮, wi膮偶膮c膮 zar贸wno Kupuj膮cego jak i Sprzedawc臋. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia cena zam贸wionych Towar贸w nie zmieni si臋, niezale偶nie od wprowadzonych przez Sprzedawc臋 zmian cen lub rozpocz臋tych akcji promocyjnych lub wyprzeda偶owych.
9.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towar贸w znajduj膮cych si臋 w Sklepie, wprowadzania nowych Towar贸w do sprzeda偶y, przeprowadzania i odwo艂ywania akcji promocyjnych na stronach Sklepu b膮d藕 wprowadzania w nich zmian.
9.6. Kupuj膮cy mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce metody p艂atno艣ci:

a) p艂atno艣膰 elektroniczna kart膮 p艂atnicz膮 lub przelewem elektronicznym (przedp艂ata) – w tym przypadku realizacja Zam贸wienia rozpocz臋ta zostanie po przes艂aniu Kupuj膮cemu przez Sprzedawc臋 potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawc臋 informacji z systemu po艣rednika us艂ug p艂atniczych o dokonaniu p艂atno艣ci przez Kupuj膮cego.

9.7. Zap艂ata za Zam贸wienie nast臋puje bezpo艣rednio po wyborze opcji 鈥瀔upuj臋 i p艂ac臋鈥 przy finalizacji Zam贸wienia. W przypadku braku dokonania zap艂aty na tym etapie, Kupuj膮cy nie ma mo偶liwo艣ci zap艂aty za Zam贸wienie w p贸藕niejszym terminie. W przypadku braku zap艂aty, Sprzedawca anuluje Zam贸wienie a Kupuj膮cy, w celu ponownego zakupu Towar贸w obj臋tych anulowanym Zam贸wieniem, mo偶e ponownie je skompletowa膰 w ramach nowego Zam贸wienia.
9.8. Sprzedawca wy艣le dokument sprzeda偶y zgodny z przepisami podatkowymi na podany przez Kupuj膮cego w Koncie lub w czasie sk艂adania zam贸wienia adres e-mail.
9.9. W ka偶dym przypadku informowania o obni偶eniu ceny Towaru w ramach Sklepu (np. w ramach akcji promocyjnych) obok informacji o obni偶onej cenie uwidoczniona jest r贸wnie偶 informacja o najni偶szej cenie tego Towaru, kt贸ra obowi膮zywa艂a w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obni偶ki. Je偶eli dany Towar jest oferowany do sprzeda偶y w Sklepie w okresie kr贸tszym ni偶 30 dni, obok informacji o obni偶onej cenie uwidoczniona jest informacja o najni偶szej cenie tego Towaru, kt贸ra obowi膮zywa艂a w okresie od dnia rozpocz臋cia oferowania tego Towaru do sprzeda偶y do dnia wprowadzenia obni偶ki. W przypadku Towar贸w, kt贸re ulegaj膮 szybkiemu zepsuciu lub maj膮 kr贸tki termin przydatno艣ci, obok informacji o obni偶onej cenie uwidacznia si臋 informacj臋 o cenie sprzed pierwszego zastosowania obni偶ki, z zastrze偶eniem, 偶e terminy 30-stodniowe, o kt贸rych mowa powy偶ej, nie maj膮 zastosowania.

10. Sk艂adanie Zam贸wienia

10.1. Kupuj膮cy, zamawiaj膮c Towar, dokonuje jego wyboru w spos贸b w艂a艣ciwy dla danego Towaru, okre艣laj膮c w szczeg贸lno艣ci jego 鈥 spo艣r贸d dost臋pnych opcji 鈥 rozmiar, kolor, liczb臋 sztuk, a w razie potrzeby podaj膮c tak偶e inne, wymagane informacje.
10.2. Dokonanie zakupu w Sklepie mo偶e nast膮pi膰 bez zak艂adania Konta albo po jego za艂o偶eniu.
10.3. Sprzedawca o艣wiadcza, 偶e wszystkie Towary oferowane w Sklepie s膮 fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
10.4. Zam贸wienia na Towary dost臋pne w Sklepie mo偶na sk艂ada膰 ca艂膮 dob臋 przez siedem (7) dni w tygodniu, przez ca艂y rok, z wy艂膮czeniem okresu Przerwy Technicznej. Zam贸wienia z艂o偶one w dni wolne od pracy (tj. inne dni, ni偶 Dni robocze) b臋d膮 realizowane w pierwszym Dniu roboczym licz膮c od dnia, w kt贸rym zam贸wienie zosta艂o z艂o偶one.
10.5. Aby z艂o偶y膰 zam贸wienie, Kupuj膮cy powinien:

a) wybra膰 odpowiedni Towar i klikn膮膰 w przycisk 鈥濪odaj do koszyka鈥. Kupuj膮cy mo偶e nast臋pnie kontynuowa膰 zakupy i dodawa膰 do Koszyka kolejne Towary lub przyst膮pi膰 do sk艂adania Zam贸wienia klikaj膮c przycisk 鈥濸rzejd藕 do kasy鈥;
b) uzupe艂ni膰 odpowiednie dane (lub zalogowa膰 si臋 do Konta), z艂o偶y膰 wymagane o艣wiadczenia oraz wybra膰 spos贸b dostawy i form臋 p艂atno艣ci;
c) klikn膮膰 w przycisk 鈥瀂amawiam z obowi膮zkiem zap艂aty鈥, co jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem przez Kupuj膮cego oferty nabycia Towaru lub Towar贸w zgodnie z tre艣ci膮 Koszyka i parametrami Zam贸wienia (Towar, cena, liczba sztuk, charakterystyka, spos贸b i termin dostawy oraz ewentualne inne parametry) oraz zgodnie z Regulaminem.

10.6. W przypadku wyboru sposobu p艂atno艣ci: 鈥濸艂atno艣ci internetowe鈥, Kupuj膮cy po klikni臋ciu przycisku 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥 zostanie przekierowany na stron臋 dostawcy us艂ug p艂atniczych. Realizacja p艂atno艣ci odbywa si臋 na podstawie regulamin udost臋pnego na stronie dostawcy us艂ug p艂atniczych.
10.7. Po z艂o偶eniu zam贸wienia Kupuj膮cy otrzymuje wiadomo艣膰 e-mail z informacj膮 o z艂o偶eniu Zam贸wienia, zawieraj膮c膮 potwierdzenie wszystkich istotnych element贸w Zam贸wienia, takich jak warto艣膰 Zam贸wienia, wykaz zam贸wionych Towar贸w, rodzaj i miejsce dostawy.
10.8. W przypadku niedost臋pno艣ci cz臋艣ci Towar贸w obj臋tych Zam贸wieniem, Kupuj膮cy jest informowany o zaistnia艂ym stanie. W takim wypadku Sprzedawca z przyczyn technicznych nie jest w stanie zrealizowa膰 cz臋艣ci Zam贸wienia w zakresie pozosta艂ych, dost臋pnych Towar贸w. W takim wypadku Zam贸wienie ulega anulowaniu. Kupuj膮cy, w celu ponownego zakupu Towar贸w obj臋tych anulowanym Zam贸wieniem, mo偶e ponownie je skompletowa膰 w ramach nowego Zam贸wienia.
10.9. W kolejnej wiadomo艣ci e-mail Sprzedawca potwierdzi przekazanie Towaru swojemu przedstawicielowi w celu jego dor臋czenia do Kupuj膮cego.>
 

11. Odmowa lub op贸藕nienie w realizacji Zam贸wienia

11.1. W przypadku, w kt贸rym Kupuj膮cy:

a) kieruje wobec Sprzedawcy lub jego personelu b膮d藕 podwykonawc贸w gro藕by, pom贸wienia, narusza jego lub ich prawa (w tym praw w艂asno艣ci intelektualnej), dobra osobiste, lub narusza w stosunku do niego lub do nich dobre obyczaje, w tym kieruje do niego lub do nich tre艣ci dyskryminuj膮ce, w szczeg贸lno艣ci zwi膮zane z p艂ci膮, ras膮, narodowo艣ci膮,
b) zak艂贸ca lub podejmuje pr贸by zak艂贸cenia dzia艂alno艣ci Sprzedawcy,
c) przekazuje Sprzedawcy nieprawdziwe dane lub podszywa si臋 pod dane innych podmiot贸w, d) narusza postanowienia Regulaminu,
e) nie ui艣ci op艂aty za Zam贸wienie, – zastosowanie znajdzie poni偶szy punkt.

11.2. W przypadku wyst膮pienia sytuacji, o kt贸rej mowa w punkcie poprzedzaj膮cym, Sprzedawca zobowi膮zany jest poinformowa膰 Kupuj膮cego o odmowie realizacji Zam贸wienia lub przysz艂ych Zam贸wie艅 (ale przez okres nie d艂u偶szy, ni偶 30 dni od dnia przekazania Kupuj膮cemu takiej informacji), podaj膮c jeden z powod贸w wskazanych w punkcie poprzedzaj膮cym i uzasadniaj膮c go; w takiej sytuacji Sprzedawca zobowi膮zany jest zwr贸ci膰 Kupuj膮cemu wszelkie p艂atno艣ci, jakie otrzyma艂 od Kupuj膮cego w zwi膮zku z takim Zam贸wieniem. Kupuj膮cy uprawniony jest do odwo艂ania si臋 od decyzji Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powy偶szej informacji, na adres mailowy: contact_outofthebox@inpost.pl lub za po艣rednictwem formularza kontaktowego dost臋pnego pod adresem: https://outofthebox.pl/contact/. Powy偶sze postanowienia nie wy艂膮czaj膮 ani w 偶aden spos贸b nie ograniczaj膮 praw Kupuj膮cego do z艂o偶enia reklamacji w pozosta艂ych trybach okre艣lonych Regulaminem lub przepisami prawa, jak r贸wnie偶 do skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozstrzygania spor贸w, lub z innych 艣rodk贸w prawnych, je艣li s膮 one zgodne z przepisami powszechnie obowi膮zuj膮cymi w Polsce.
11.3. Sprzedawca uprawniony jest do odmowy realizacji Zam贸wienia, wy艂膮cznie wtedy, je艣li w pe艂ni zrealizuje obowi膮zki okre艣lone punkcie poprzedzaj膮cym.
11.4. Bez uszczerbku dla praw Kupuj膮cego wynikaj膮cych z przepis贸w prawa powszechnie obowi膮zuj膮cych w Polsce oraz niniejszego Regulaminu, Sprzedawca poinformuje Kupuj膮cego o brakach zam贸wionego Towaru za po艣rednictwem dost臋pnych dla Sprzedawcy form komunikacji. W takim wypadku Sprzedawca po op艂aceniu Zam贸wienia przez Kupuj膮cego dokona zwrotu Kupuj膮cemu kwoty uiszczonej za wszystkie Towary obj臋te Zam贸wieniem oraz koszty ich dostawy, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania Kupuj膮cego o braku zam贸wionego Towaru, i w spos贸b, w jaki zosta艂a dokonana p艂atno艣膰.

12. Prawo do odst膮pienia od Zam贸wienia przez Konsumenta

12.1. Kupuj膮cemu b臋d膮cemu Konsumentem przys艂uguje 鈥 bez podawania przyczyny 鈥 prawo do odst膮pienia od Zam贸wienia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci. Powy偶sze prawo przys艂uguje w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym Konsument (lub osoba trzecia inna wskazana przez Konsumenta) wszed艂 w posiadanie Towaru.
12.2. W przypadku, gdy Zam贸wienie obejmuje wiele Towar贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach, bieg terminu dla odst膮pienia od Zam贸wienia rozpoczyna si臋 od dnia, w kt贸rym Konsument (lub osoba trzecia wskazana przez Konsumenta) wszed艂 w posiadanie ostatniego z tych Towar贸w, partii lub cz臋艣ci Towaru.
12.3. Do zachowania 14-dniowego terminu odst膮pienia, wystarczaj膮ce jest z艂o偶enie przez Kupuj膮cego Sprzedawcy jednoznacznego o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Zam贸wienia, przed up艂ywem tego terminu.
12.4. O艣wiadczenie o odst膮pieniu do Zam贸wienia mo偶e by膰 z艂o偶one z wykorzystaniem wzorca (stanowi膮cego za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu), w nast臋puj膮cy spos贸b:

a) Poprzez formularz kontaktowy: https://outofthebox.pl/contact/ – przy czym Sprzedawca rekomenduje ten kana艂 komunikacji jako pozwalaj膮cy na szybkie i sprawne przeprocesowanie zg艂oszenia, lub
b) na adres e-mail outofthebox@inpost.pl, lub
c) poprzez do艂膮czenie wydrukowanego i wype艂nionego o艣wiadczenia o odst膮pieniu (przy czym Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 ze wzorca stanowi膮cego za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu) do zawarto艣ci Przesy艂ki zawieraj膮cej Towar obj臋ty Zam贸wieniem, od kt贸rego Konsument odst臋puje.

12.5. O艣wiadczenie o odst膮pieniu powinno zawiera膰 numer Zam贸wienia, oraz informacj臋, jakich zam贸wionych Towar贸w ono dotyczy 鈥 w przypadku braku tej informacji uznaje si臋, 偶e odst膮pienie dotyczy艂o ca艂ego Zam贸wienia.
12.6. Zam贸wienie, od kt贸rego Konsument odst膮pi艂, uwa偶a si臋 za niezlecone i niezawarte.
12.7. Zwrot p艂atno艣ci:

a) Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta 鈥 w zwi膮zku ze z艂o偶eniem Zam贸wienia 鈥 p艂atno艣ci, w tym koszty Us艂ug Dostawy Towar贸w, bior膮c pod uwag臋 najta艅sz膮 z oferowanych form dostawy.
b) Sprzedawca zwraca otrzymane od Konsumenta p艂atno艣ci (w zwi膮zku z Zam贸wieniem, kt贸rego odst膮pienie dotyczy) niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak, ni偶 w ci膮gu 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Zam贸wienia, przy czym Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odes艂ania (w zale偶no艣ci, od tego, kt贸re z powy偶szych zdarze艅 nast膮pi wcze艣niej),
c) zwrot p艂atno艣ci nast臋puje przy u偶yciu takich samych metod p艂atno艣ci, jakich u偶y艂 Konsument, sk艂adaj膮c Zam贸wienie, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami, chyba 偶e ma miejsce sytuacja okre艣lona w pkt. 12.10. lit. d) poni偶ej, kiedy to, z przyczyn technicznych i z uwagi na wybrany przez Kupuj膮cego spos贸b p艂atno艣ci, Sprzedawca nie dysponuje numerem rachunku bankowego, na jaki ma dokona膰 zwrotu p艂atno艣ci.

12.8. Obowi膮zek zwrotu Towaru:

a) Konsument zobowi膮zany jest zwr贸ci膰 Sprzedawcy (lub przekaza膰 osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do odbioru) Towar obj臋ty Zam贸wieniem, od kt贸rego z艂o偶y艂 odst膮pienie;
b) Zwrot towaru musi nast膮pi膰 na adres: InPost Fulfillment DC 11 hala 11, Wola Bykowska 37, 97-306 Grabica.
c) Konsument powinien dokona膰 zwrotu, o kt贸rym mowa powy偶ej, niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej, ni偶 w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Zam贸wienia. Termin na zwrot uznaje si臋 za zachowany, je艣li Konsument zwr贸ci艂 Towar przed jego up艂ywem;
d) Konsument mo偶e zwr贸ci膰 Towar:

a) we w艂asnym zakresie, na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie i w Sklepie,
b) na koszt Sprzedawcy, na podstawie informacji i dokument贸w (niezb臋dnych do nadania przez Konsumenta Przesy艂ki ze zwracanym Towarem) przekazanych Konsumentowi przez Sprzedawc臋 po otrzymaniu przez Sprzedawc臋 o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy, za po艣rednictwem metody dostawy u偶ytej przy dor臋czeniu tego Towaru Kupuj膮cemu przez Sprzedawc臋.

e) Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
f) Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12.9. Prawo odst膮pienia od Zam贸wienia nie przys艂uguje Konsumentowi,
je偶eli Zam贸wienie obejmuje:

a) Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji Konsumenta
lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) Towar ulegaj膮cy szybkiemu zepsuciu lub maj膮cy kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia,
c) Towar dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu,
d) Towar, kt贸ry po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaje nieroz艂膮cznie po艂膮czony z innymi rzeczami,
e) Towar stanowi膮cy nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo oprogramowanie komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu,
f) dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋.

13. R臋kojmia konsumencka dotycz膮ca Towaru

13.1. W razie braku zgodno艣ci Towaru z umow膮 sprzeda偶y, Konsumentowi przys艂uguj膮 uprawnienia okre艣lone w niniejszym punkcie. Do um贸w zobowi膮zuj膮cych do przeniesienia w艂asno艣ci Towaru na Konsumenta, w tym w szczeg贸lno艣ci um贸w sprzeda偶y, um贸w dostawy oraz um贸w o dzie艂o b臋d膮ce Towarem, nie stosuje si臋 przepis贸w ksi臋gi trzeciej tytu艂u XI dzia艂u II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny.
13.2. Towar jest zgodny z umow膮 sprzeda偶y, je偶eli zgodne z t膮 umow膮 pozostaj膮 w szczeg贸lno艣ci jego:

a) opis, rodzaj, ilo艣膰, jako艣膰, kompletno艣膰 i funkcjonalno艣膰, a w odniesieniu do Towar贸w z elementami cyfrowymi r贸wnie偶 kompatybilno艣膰, interoperacyjno艣膰 i dost臋pno艣膰 aktualizacji,

b) przydatno艣膰 do szczeg贸lnego celu, do kt贸rego jest potrzebny Konsumentowi, o kt贸rym Konsument powiadomi艂 Sprzedawc臋 najp贸藕niej w momencie zawarcia umowy sprzeda偶y i kt贸ry Sprzedawca zaakceptowa艂

13.3. Ponadto, aby zosta艂 uznany za zgodny z umow膮, Towar:

a) nie wiedzia艂 o danym publicznym zapewnieniu i oceniaj膮c rozs膮dnie nie m贸g艂 o nim wiedzie膰,
b) przed zawarciem umowy sprzeda偶y publiczne zapewnienie zosta艂o sprostowane, z zachowaniem warunk贸w i formy w jakiej publiczne zapewnienie zosta艂o z艂o偶one lub w por贸wnywalny spos贸b,
c) publiczne zapewnienie nie mia艂o wp艂ywu na decyzj臋 Konsumenta o zawarciu umowy sprzeda偶y;
d) jest dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, kt贸rych dostarczenia Konsument mo偶e rozs膮dnie oczekiwa膰;
e) jest takiej samej jako艣ci jak pr贸bka lub wz贸r, kt贸re Sprzedawca udost臋pni艂 Konsumentowi przed zawarciem umowy sprzeda偶y i odpowiada opisowi takiej pr贸bki lub wzoru.

13.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za brak zgodno艣ci Towaru z umow膮 w zakresie, o kt贸rym mowa w pkt. 13.3 powy偶ej, je偶eli Konsument, najp贸藕niej w chwili zawarcia umowy sprzeda偶y, zosta艂 wyra藕nie poinformowany, 偶e konkretna cecha Towaru odbiega od wymog贸w zgodno艣ci z umow膮 sprzeda偶y okre艣lonych w pkt. 14.3 oraz wyra藕nie i odr臋bnie zaakceptowa艂 brak konkretnej cechy Towaru.
13.5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za brak zgodno艣ci Towaru z umow膮 sprzeda偶y wynikaj膮cy z niew艂a艣ciwego zamontowania, je偶eli:

a) zosta艂o ono przeprowadzone przez Sprzedawc臋 lub na jego odpowiedzialno艣膰;
b) niew艂a艣ciwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta by艂o wynikiem b艂臋d贸w w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawc臋 lub osob臋 trzeci膮.

13.6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za brak zgodno艣ci Towaru z umow膮 sprzeda偶y istniej膮cy w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ci膮gu dw贸ch (2) lat od tej chwili, chyba 偶e termin przydatno艣ci Towaru do u偶ycia, okre艣lony przez przedsi臋biorc臋, jego poprzednika prawnego lub osoby dzia艂aj膮ce w ich imieniu, jest d艂u偶szy. Domniemywa si臋, 偶e brak zgodno艣ci Towaru z umow膮 sprzeda偶y, kt贸ry ujawni艂 si臋 przed up艂ywem dw贸ch (2) lat od dostarczenia Towaru, istnia艂 w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub je偶eli domniemania tego nie mo偶na pogodzi膰 ze specyfik膮 towaru lub charakterem braku zgodno艣ci z umow膮 sprzeda偶y.
13.7. Sprzedawca nie mo偶e powo艂ywa膰 si臋 na up艂yw terminu do stwierdzenia braku zgodno艣ci Towaru z umow膮 okre艣lonego w punkcie poprzedzaj膮cym, je偶eli 贸w brak podst臋pnie zatai艂.
13.8. W odniesieniu do Towar贸w z elementami cyfrowymi, Sprzedawca odpowiada za brak zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej dostarczanej w spos贸b ci膮g艂y z umow膮 sprzeda偶y, kt贸ry wyst膮pi艂 lub ujawni艂 si臋 w czasie, w kt贸rym zgodnie z umow膮 sprzeda偶y mia艂y by膰 dostarczane. Czas ten nie mo偶e by膰 kr贸tszy, ni偶 dwa (2) lata od dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa si臋, 偶e brak zgodno艣ci z umow膮 sprzeda偶y wyst膮pi艂 w tym czasie, je偶eli si臋 w tym czasie ujawni艂.
13.9. Je偶eli Towar jest niezgodny z umow膮 sprzeda偶y, Konsument mo偶e 偶膮da膰 jego naprawy lub wymiany. 13.10. Sprzedawca mo偶e dokona膰 wymiany, gdy Konsument 偶膮da naprawy, lub Sprzedawca mo偶e dokona膰 naprawy, gdy Konsument 偶膮da wymiany, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci Towaru z umow膮 sprzeda偶y w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w dla Sprzedawcy. Je偶eli naprawa i wymiana s膮 niemo偶liwe lub wymaga艂yby nadmiernych koszt贸w dla Sprzedawcy, mo偶e on odm贸wi膰 doprowadzenia towaru do zgodno艣ci z umow膮 sprzeda偶y.
13.11. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 wszelkie okoliczno艣ci sprawy, w szczeg贸lno艣ci znaczenie braku zgodno艣ci Towaru z umow膮 sprzeda偶y, warto艣膰 Towaru zgodnego z umow膮 sprzeda偶y, oraz nadmierne niedogodno艣ci dla Konsumenta powsta艂e wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodno艣ci z umow膮 sprzeda偶y.
13.12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozs膮dnym czasie od chwili, w kt贸rej Sprzedawca zosta艂 poinformowany przez Konsumenta o braku zgodno艣ci z umow膮 sprzeda偶y, i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta, uwzgl臋dniaj膮c specyfik臋 Towaru oraz cel, dla kt贸rego Konsument go naby艂. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczeg贸lno艣ci koszty op艂at pocztowych, przewozu, robocizny i materia艂贸w, ponosi Sprzedawca. 13.13. Konsument udost臋pnia Sprzedawcy Towar podlegaj膮cy naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na sw贸j koszt.
13.14. Je偶eli Towar zosta艂 zamontowany przed ujawnieniem si臋 braku zgodno艣ci Towaru z umow膮 sprzeda偶y, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynno艣ci na sw贸j koszt.
13.15. Konsument nie jest zobowi膮zany do zap艂aty za zwyk艂e korzystanie z Towaru, kt贸ry nast臋pnie zosta艂 wymieniony.
13.16. Je偶eli Towar jest niezgodny z umow膮 sprzeda偶y, Konsument mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y, gdy:

a) Sprzedawca odm贸wi艂 doprowadzenia Towaru do zgodno艣ci z umow膮 sprzeda偶y zgodnie z pkt. 13.10 powy偶ej;
b) Sprzedawca nie doprowadzi艂 Towaru do zgodno艣ci z umow膮 sprzeda偶y zgodnie z pkt. 13.12-13.14
powy偶ej;
c) brak zgodno艣ci Towaru z umow膮 sprzeda偶y wyst臋puje nadal, pomimo 偶e Sprzedawca pr贸bowa艂 doprowadzi膰 Towar do zgodno艣ci z umow膮 sprzeda偶y;
d) brak zgodno艣ci Towaru z umow膮 sprzeda偶y jest na tyle istotny, 偶e uzasadnia obni偶enie ceny albo odst膮pienie od umowy sprzeda偶y, bez uprzedniego skorzystania ze 艣rodk贸w ochrony okre艣lonych w pkt. 13.9 鈥 13.15
powy偶ej;
e) z o艣wiadczenia Sprzedawcy lub okoliczno艣ci wyra藕nie wynika, 偶e nie doprowadzi on Towaru do zgodno艣ci z umow膮 sprzeda偶y w rozs膮dnym czasie lub bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta.

13.17. Obni偶ona cena musi pozostawa膰 w takiej proporcji do ceny wynikaj膮cej z umowy sprzeda偶y, w jakiej warto艣膰 Towaru niezgodnego z umow膮 sprzeda偶y pozostaje do warto艣ci Towaru zgodnego z umow膮 sprzeda偶y.
13.18. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty nale偶ne wskutek skorzystania z prawa obni偶enia ceny niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o obni偶eniu ceny.
13.19. Konsument nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy sprzeda偶y, je偶eli niezgodno艣膰 Towaru z umow膮 sprzeda偶y jest nieistotna. Domniemywa si臋, 偶e niezgodno艣膰 towaru z umow膮 sprzeda偶y jest istotna.
13.20. Je偶eli brak zgodno艣ci z umow膮 sprzeda偶y dotyczy jedynie niekt贸rych Towar贸w dostarczonych na postawie umowy sprzeda偶y, Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy sprzeda偶y jedynie w odniesieniu do tych Towar贸w, a tak偶e w odniesieniu do innych Towar贸w nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umow膮 sprzeda偶y, je偶eli nie mo偶na rozs膮dnie oczekiwa膰, aby Konsument zgodzi艂 si臋 zatrzyma膰 wy艂膮cznie Towary zgodne z umow膮 sprzeda偶y.
13.21. W razie odst膮pienia od umowy sprzeda偶y Konsument niezw艂ocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cen臋 niezw艂ocznie, ale nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odes艂ania.
13.22. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
13.23. Konsument mo偶e powstrzyma膰 si臋 z zap艂at膮 ceny do chwili wykonania przez Sprzedawc臋 obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z pkt. 13.9-13.22 powy偶ej.
13.24. Odst臋pstwo od warunk贸w gwarancji okre艣lonych w reklamie na niekorzy艣膰 Konsumenta jest bezskuteczne, chyba 偶e o艣wiadczenie gwarancyjne z艂o偶one w reklamie przed zawarciem umowy sprzeda偶y zosta艂o sprostowane, z zachowaniem warunk贸w i formy w jakiej reklama zosta艂a przeprowadzona lub w por贸wnywalny spos贸b.
13.25. Gwarancja trwa艂o艣ci nie mo偶e przewidywa膰 warunk贸w naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta ni偶 okre艣lone w pkt. 13.9-13.15 powy偶ej.
13.26. Postanowie艅 niniejszego punktu nie stosuje si臋 do Towaru, kt贸ry s艂u偶y wy艂膮cznie jako no艣nik tre艣ci cyfrowej w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
13.27. Zg艂oszenie Sprzedawcy praw, kt贸re przys艂uguj膮 Konsumentowi zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, mog膮 nast膮pi膰 poprzez z艂o偶enie reklamacji, na zasadach opisanych w pkt. 21 Regulaminu.

14. Prawo do odst膮pienia przez Konsumenta od umowy o 艣wiadczenie Us艂ug

14.1. Konsument w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (zarejestrowania Konta), ma prawo odst膮pi膰 od tej umowy poprzez usuni臋cie Konta, co jest traktowane jako odst膮pienie od umowy przez Konsumenta na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsument贸w (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), chyba 偶e Konsument wyra藕nie o艣wiadczy inaczej. Takie odst膮pienie nie wymaga podania przyczyn odst膮pienia i nie wi膮偶e si臋 z ponoszeniem przez Konsumenta jakichkolwiek koszt贸w.
14.2. Zg艂oszenie usuni臋cia Konta przez:

a) Na adres e-mail: contact_outofthebox@inpost.pl.

14.3. Zg艂oszenie, o kt贸rym mowa musi zawiera膰 adres e-mail Konsumenta podany przy rejestracji Konta.
14.4. Po otrzymaniu zg艂oszenia zawieraj膮cego dane pozwalaj膮ce na identyfikacj臋 Konta Konsumenta, Konto zostanie usuni臋te niezw艂ocznie, lecz nie p贸藕niej ni偶 w terminie trzech (3) Dni roboczych. Do chwili usuni臋cia Konta Konsument jest uprawniony do dalszego korzystania z tego konta.
14.5. Sk艂adaj膮c Zam贸wienie, Kupuj膮cy b臋d膮cy Konsumentem wyra偶a zgod臋 na rozpocz臋cie wykonania i wykonanie umowy o 艣wiadczenie Us艂ug przed up艂ywem okresu do odst膮pienia wskazanego w pkt. 14.1 powy偶ej. W zwi膮zku z powy偶szym, po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 w postaci obs艂ugi procesu zawierania umowy sprzeda偶y mi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮, U偶ytkownik b臋d膮cy Konsumentem traci prawo odst膮pienia od umowy o 艣wiadczenie Us艂ug od momentu z艂o偶enia przez Kupuj膮cego Zam贸wienia, co nie stoi na przeszkodzie zako艅czeniu przez niego umowy o 艣wiadczenie Us艂ug na zasadach okre艣lonych w pkt. 22.1-22.2 Regulaminu.
14.6. W przypadku odst膮pienia od umowy, o kt贸rej mowa w punktach poprzedzaj膮cych, umow臋 t臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
14.7. W przypadku odst膮pienia od umowy o 艣wiadczenie Us艂ug, Sprzedawca, od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od umowy nie mo偶e wykorzystywa膰 tre艣ci innych ni偶 dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z tre艣ci cyfrowych w Sklepie lub Us艂ugi dostarczonych przez Sprzedawc臋, z wyj膮tkiem tre艣ci, kt贸re:

a) s膮 u偶yteczne wy艂膮cznie w zwi膮zku z tre艣ci膮 cyfrow膮 w Sklepie lub Us艂ug膮, kt贸re stanowi艂y przedmiot umowy,
b) dotycz膮 wy艂膮cznie aktywno艣ci Konsumenta w trakcie korzystania z tre艣ci cyfrowych w Sklepie lub Us艂ugi dostarczonych przez Sprzedawc臋,
c) zosta艂y po艂膮czone przez Sprzedawc臋 z innymi danymi i nie mog膮 zosta膰 z nich wydzielone lub mog膮 zosta膰 wydzielone jedynie przy nak艂adzie niewsp贸艂miernych wysi艂k贸w,
d) zosta艂y wytworzone przez Konsumenta wsp贸lnie z innymi Konsumentami, kt贸rzy nadal mog膮 z nich korzysta膰.

14.8. Z wyj膮tkiem przypadk贸w, o kt贸rych mowa w pkt. 14.7 ppkt. a)-c), Sprzedawca na 偶膮danie Konsumenta udost臋pnia mu tre艣ci inne ni偶 dane osobowe, kt贸re zosta艂y dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z tre艣ci cyfrowych w Sklepie lub Us艂ugi dostarczonych przez Sprzedawc臋.
14.9. Konsument ma prawo odzyska膰 tre艣ci cyfrowe od Sprzedawcy nieodp艂atnie, bez przeszk贸d ze strony Sprzedawcy, w rozs膮dnym terminie i powszechnie u偶ywanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
14.10. W przypadku odst膮pienia od umowy Sprzedawca mo偶e uniemo偶liwi膰 Konsumentowi dalsze korzystanie z tre艣ci cyfrowych lub Us艂ugi (tj. w ramach Konta w Sklepie), w szczeg贸lno艣ci przez uniemo偶liwienie Konsumentowi dost臋pu do tre艣ci cyfrowych w ramach Sklepu.
14.11. W przypadku odst膮pienia od umowy o 艣wiadczenie Us艂ug, Konsument powstrzymuje si臋 od korzystania z tej tre艣ci cyfrowej w Sklepie lub Us艂ugi i udost臋pniania ich osobom trzecim.

15. R臋kojmia konsumencka dotycz膮ca Us艂ugi

15.1. Sprzedawca 艣wiadczy Us艂ugi, kt贸re stanowi膮 us艂ug臋 cyfrow膮 w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, rozumiane zgodnie z t膮 ustaw膮 jako us艂ugi pozwalaj膮ce konsumentowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dost臋p do danych w postaci cyfrowej,
b) wsp贸lne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, kt贸re zosta艂y przes艂ane lub wytworzone przez konsumenta lub innych u偶ytkownik贸w tej us艂ugi,
c) inne formy interakcji za pomoc膮 danych w postaci cyfrowej. Z uwagi na specyfik臋 艣wiadczonej Us艂ugi, nie jest ona po艂膮czona z nabywaniem przez Konsumenta od Sprzedawcy towaru z elementami cyfrowymi w rozumieniu ww. ustawy, czyli towaru zawieraj膮cego tre艣膰 cyfrow膮 lub us艂ug臋 cyfrow膮 lub z nimi po艂膮czonego w taki spos贸b, 偶e brak tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej uniemo偶liwi艂by jego prawid艂owe funkcjonowanie.

15.2. Do umowy, na mocy kt贸rej Sprzedawca jest zobowi膮zany do dostarczenia tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej oraz innych 艣wiadcze艅, przepisy niniejszego punktu 15 stosuje si臋 wy艂膮cznie w zakresie postanowie艅 umowy dotycz膮cych tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej.
15.3. Postanowie艅 niniejszego punktu 15 nie stosuje si臋 do um贸w, na mocy kt贸rych Konsument nie jest zobowi膮zany do 艣wiadcze艅 innych ni偶 dostarczanie danych osobowych, a dane te s膮 przetwarzane przez Sprzedawc臋 wy艂膮cznie w celu poprawy bezpiecze艅stwa, kompatybilno艣ci lub interoperacyjno艣ci oprogramowania oferowanego na podstawie otwartej i wolnej licencji.
15.4. Dostarczenie tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej:

a) Sprzedawca dostarcza Konsumentowi tre艣膰 cyfrow膮 lub us艂ug臋 cyfrow膮 niezw艂ocznie po zawarciu umowy (rejestracja Konta i akceptacja przez Konsumenta Regulaminu), z zastrze偶eniem udost臋pnienia Konsumentowi przez Sprzedawc臋 tre艣ci cyfrowych niezb臋dnych w celu dokonania rejestracji Konta, oraz z zastrze偶eniem tych przypadk贸w, w kt贸rych Konsument ma mo偶liwo艣膰 korzystania z tre艣ci cyfrowych przed rejestracj膮 Konta,
b) Tre艣膰 cyfrow膮 uwa偶a si臋 za dostarczon膮 w chwili, gdy tre艣膰 cyfrowa lub 艣rodek, kt贸ry pozwala na uzyskanie dost臋pu do tre艣ci cyfrowej lub pobranie tre艣ci cyfrowej, zosta艂y udost臋pnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urz膮dzeniu, kt贸re konsument wybra艂 samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urz膮dzenie, uzyskali do niej dost臋p.
c) Us艂ug臋 cyfrow膮 uwa偶a si臋 za dostarczon膮 w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urz膮dzenie, kt贸re Konsument wybra艂 samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dost臋p.
d) Je偶eli Sprzedawca nie dostarczy艂 tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Je偶eli Sprzedawca nie dostarczy tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej niezw艂ocznie lub w dodatkowym, wyra藕nie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy.
e) Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy bez wzywania do dostarczenia tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej, je偶eli:

a) z o艣wiadczenia Sprzedawcy lub okoliczno艣ci wyra藕nie wynika, 偶e nie dostarczy tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej lub
b) Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczno艣ci zawarcia umowy wyra藕nie wynika, 偶e okre艣lony termin dostarczenia tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej mia艂 istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczy艂 ich w tym terminie.

f) Ci臋偶ar dowodu dostarczenia tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej spoczywa na Sprzedawcy.
g) W razie odst膮pienia przez Konsumenta od umowy postanowienia pkt. 15.9 stosuje si臋 odpowiednio.
h) Postanowie艅 lit. a)鈥揼) nie stosuje si臋, je偶eli umowa przewiduje dostarczenie tre艣ci cyfrowej za po艣rednictwem materialnego no艣nika.

15.5. Zgodno艣膰 tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮:

a) Tre艣膰 cyfrowa lub us艂uga cyfrowa s膮 zgodne z umow膮, je偶eli zgodne z umow膮 pozostaj膮 w szczeg贸lno艣ci ich:

a) opis, rodzaj, ilo艣膰, jako艣膰, kompletno艣膰, funkcjonalno艣膰, kompatybilno艣膰, interoperacyjno艣膰 oraz dost臋pno艣膰 wsparcia technicznego i aktualizacji;
b) przydatno艣膰 do szczeg贸lnego celu, do kt贸rego s膮 potrzebne Konsumentowi, o kt贸rym Konsument powiadomi艂 Sprzedawc臋 najp贸藕niej w chwili zawarcia umowy i kt贸ry Sprzedawca zaakceptowa艂.

b) Ponadto tre艣膰 cyfrowa lub us艂uga cyfrowa, aby mog艂y zosta膰 uznane za zgodne z umow膮, musz膮:

a) nadawa膰 si臋 do cel贸w, w kt贸rych zazwyczaj korzysta si臋 z tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej tego rodzaju, z uwzgl臋dnieniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) wyst臋powa膰 w takiej ilo艣ci i mie膰 takie cechy, w tym funkcjonalno艣膰, kompatybilno艣膰, dost臋pno艣膰, ci膮g艂o艣膰 i bezpiecze艅stwo, jakie s膮 typowe dla tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej tego rodzaju i kt贸rych Konsument mo偶e rozs膮dnie oczekiwa膰, bior膮c pod uwag臋 charakter tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia z艂o偶one przez Sprzedawc臋, jego poprzednik贸w prawnych lub osoby dzia艂aj膮ce w jego imieniu, w szczeg贸lno艣ci w reklamie lub na etykiecie, chyba 偶e Sprzedawca wyka偶e, 偶e:

15.5.b.b.1. nie wiedzia艂 o danym publicznym zapewnieniu i oceniaj膮c rozs膮dnie nie m贸g艂 o nim wiedzie膰,
15.5.b.b.2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zosta艂o sprostowane z zachowaniem warunk贸w i formy, w jakich publiczne zapewnienie zosta艂o z艂o偶one, lub w por贸wnywalny spos贸b,
15.5.b.b.3. publiczne zapewnienie nie mia艂o wp艂ywu na decyzj臋 Konsumenta o zawarciu umowy;>

c) by膰 dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, kt贸rych dostarczenia Konsument mo偶e rozs膮dnie oczekiwa膰;
d) by膰 zgodne z wersj膮 pr贸bn膮 lub zapowiedzi膮, kt贸re zosta艂y udost臋pnione Konsumentowi przez Sprzedawc臋 przed zawarciem umowy.

c) Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotycz膮cych zabezpiecze艅, niezb臋dnych do zachowania zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:

a) dostarczania tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej okre艣lony w umowie, na podstawie kt贸rej dostarczanie nast臋puje w spos贸b ci膮g艂y, lub
b) zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzgl臋dniaj膮c rodzaj tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej i cel, w jakim s膮 wykorzystywane, oraz okoliczno艣ci i charakter umowy, je偶eli umowa przewiduje dostarczanie tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej jednorazowo lub cz臋艣ciami.

d) Je偶eli Konsument nie zainstaluje w rozs膮dnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawc臋 zgodnie z liter膮 poprzedzaj膮c膮, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za brak zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 wynikaj膮cy wy艂膮cznie z braku aktualizacji, je偶eli:

a) poinformowa艂 Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
b) niezainstalowanie lub niew艂a艣ciwa instalacja aktualizacji nie wynika艂y z b艂臋d贸w w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawc臋.

e) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za brak zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 w zakresie, o kt贸rym mowa w lit. b) lub c) powy偶ej, je偶eli Konsument, najp贸藕niej w chwili zawarcia umowy, zosta艂 wyra藕nie poinformowany, 偶e konkretna cecha tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej odbiega od wymog贸w zgodno艣ci z umow膮 okre艣lonych w lit. b) lub c) powy偶ej, oraz wyra藕nie i odr臋bnie zaakceptowa艂 brak konkretnej cechy tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej.
f) W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej w spos贸b ci膮g艂y, tre艣膰 cyfrowa lub us艂uga cyfrowa musz膮 pozostawa膰 zgodne z umow膮 przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
g) Tre艣膰 cyfrow膮 lub us艂ug臋 cyfrow膮 dostarcza si臋 w najnowszej wersji dost臋pnej w chwili zawarcia umowy, chyba 偶e strony postanowi艂y inaczej.
h) Do integracji tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej pkt. 15.5 Regulaminu stosuje si臋 odpowiednio.

15.6. Brak zgodno艣ci:

a) Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za brak zgodno艣ci z umow膮 tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w cz臋艣ciach, kt贸ry istnia艂 w chwili ich dostarczenia i ujawni艂 si臋 w ci膮gu dw贸ch lat od tej chwili. Domniemywa si臋, 偶e brak zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮, kt贸ry ujawni艂 si臋 przed up艂ywem roku od chwili dostarczenia tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej, istnia艂 w chwili ich dostarczenia.
b) Sprzedawca nie mo偶e powo艂ywa膰 si臋 na up艂yw terminu do stwierdzenia braku zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 okre艣lonego w lit a) powy偶ej, je偶eli brak ten podst臋pnie zatai艂.
c) Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za brak zgodno艣ci z umow膮 tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej dostarczanych w spos贸b ci膮g艂y, kt贸ry wyst膮pi艂 lub ujawni艂 si臋 w czasie, w kt贸rym zgodnie z umow膮 mia艂y by膰 dostarczane. Domniemywa si臋, 偶e brak zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 wyst膮pi艂 w tym czasie, je偶eli w tym czasie si臋 ujawni艂.
d) Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za brak zgodno艣ci z umow膮 tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej w zakresie uregulowanym w pkt. 16.5 lit. c) powy偶ej, kt贸ry wyst膮pi艂 w czasie okre艣lonym w tym punkcie.
e) Domniemania okre艣lone w lit. a) i c) nie maj膮 zastosowania, je偶eli:

a) 艣rodowisko cyfrowe Konsumenta (rozumiane zgodnie z ustaw膮 z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jako sprz臋t komputerowy, oprogramowanie i po艂膮czenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dost臋pu do tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej lub w celu korzystania z nich) nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o kt贸rych Sprzedawca poinformowa艂 go w spos贸b jasny i zrozumia艂y przed zawarciem umowy;
b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumia艂y spos贸b przed zawarciem umowy o obowi膮zku wsp贸艂pracy z Sprzedawc膮, w rozs膮dnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uci膮偶liwych dla siebie 艣rodk贸w technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 w odpowiednim czasie wynika z cech 艣rodowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowi膮zku.

15.7. Doprowadzenie do zgodno艣ci z umow膮 tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej:

a) Je偶eli tre艣膰 cyfrowa lub us艂uga cyfrowa s膮 niezgodne z umow膮, Konsument mo偶e 偶膮da膰 doprowadzenia do ich zgodno艣ci z umow膮.
b) Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 doprowadzenia tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w dla Sprzedawcy.
c) Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w dla Sprzedawcy uwzgl臋dnia si臋 wszelkie okoliczno艣ci sprawy, w szczeg贸lno艣ci znaczenie braku zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 oraz warto艣膰 tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej zgodnych z umow膮.
d) Sprzedawca doprowadza tre艣膰 cyfrow膮 lub us艂ug臋 cyfrow膮 do zgodno艣ci z umow膮 w rozs膮dnym czasie od chwili, w kt贸rej Sprzedawca zosta艂 poinformowany przez Konsumenta o braku zgodno艣ci z umow膮, i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta, uwzgl臋dniaj膮c ich charakter oraz cel, w jakim s膮 wykorzystywane. Koszty doprowadzenia tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮 ponosi Sprzedawca.

15.8. Obni偶enie ceny, odst膮pienie od umowy:

a) Je偶eli tre艣膰 cyfrowa lub us艂uga cyfrowa s膮 niezgodne z umow膮, Konsument mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny (je偶eli us艂uga cyfrowa by艂a odp艂atna) albo odst膮pieniu od umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 jest niemo偶liwe albo wymaga nadmiernych koszt贸w stosownie do pkt. 15.7 lit. b) i c) powy偶ej;
b) Sprzedawca nie doprowadzi艂 tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮 zgodnie z pkt. 15.7 lit. d) powy偶ej;
c) brak zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 wyst臋puje nadal, mimo 偶e Sprzedawca pr贸bowa艂 doprowadzi膰 tre艣膰 cyfrow膮 lub us艂ug臋 cyfrow膮 do zgodno艣ci z umow膮;
d) brak zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 jest na tyle istotny, 偶e uzasadnia obni偶enie ceny albo odst膮pienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze 艣rodka ochrony okre艣lonego pkt. 15.7 powy偶ej;
e) z o艣wiadczenia Sprzedawcy lub okoliczno艣ci wyra藕nie wynika, 偶e nie doprowadzi on tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮 w rozs膮dnym czasie lub bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta.

b) Obni偶ona cena musi pozostawa膰 w takiej proporcji do ceny wynikaj膮cej z umowy, w jakiej warto艣膰 tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej niezgodnych z umow膮 pozostaje do warto艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej zgodnych z umow膮. Je偶eli umowa stanowi, 偶e tre艣膰 cyfrowa lub us艂uga cyfrowa s膮 dostarczane w cz臋艣ciach lub w spos贸b ci膮g艂y, przy obni偶eniu ceny nale偶y uwzgl臋dni膰 czas, w kt贸rym tre艣膰 cyfrowa lub us艂uga cyfrowa pozostawa艂y niezgodne z umow膮.
c) Konsument nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli tre艣膰 cyfrowa lub us艂uga cyfrowa s膮 dostarczane w zamian za zap艂at臋 ceny, a brak zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 jest nieistotny. Domniemywa si臋, 偶e brak zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 jest istotny.

15.9. Nast臋pstwa odst膮pienia od umowy:

a) Po odst膮pieniu od umowy Sprzedawca nie mo偶e wykorzystywa膰 tre艣ci innych ni偶 dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawc臋, z wyj膮tkiem tre艣ci, kt贸re:

a) s膮 u偶yteczne wy艂膮cznie w zwi膮zku z tre艣ci膮 cyfrow膮 lub us艂ug膮 cyfrow膮, kt贸re stanowi艂y przedmiot umowy;
b) dotycz膮 wy艂膮cznie aktywno艣ci Konsumenta w trakcie korzystania z tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej, kt贸re stanowi艂y przedmiot umowy;
c) zosta艂y po艂膮czone przez Sprzedawc臋 z innymi danymi i nie mog膮 zosta膰 roz艂膮czone bez nadmiernych trudno艣ci;
d) zosta艂y wytworzone przez Konsumenta wsp贸lnie z innymi Konsumentami, kt贸rzy nadal mog膮 z nich korzysta膰.

b) Sprzedawca udost臋pnia Konsumentowi na jego 偶膮danie i na sw贸j koszt, w rozs膮dnym czasie oraz w powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego tre艣ci wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej, inne ni偶 dane osobowe, z wyj膮tkiem tre艣ci, o kt贸rych mowa w lit a) pkt 1鈥3 powy偶ej.
c) Sprzedawca mo偶e 偶膮da膰 zwrotu no艣nika materialnego, na kt贸rym dostarczy艂 tre艣膰 cyfrow膮, w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od umowy. Konsument zwraca no艣nik niezw艂ocznie i na koszt Sprzedawcy.
d) Sprzedawca nie jest uprawniony do 偶膮dania zap艂aty za czas, w kt贸rym tre艣膰 cyfrowa lub us艂uga cyfrowa by艂y niezgodne z umow膮, nawet je偶eli przed odst膮pieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzysta艂.
e) Sprzedawca jest zobowi膮zany do zwrotu ceny jedynie w cz臋艣ci odpowiadaj膮cej tre艣ci lub us艂udze cyfrowej niezgodnej z umow膮 oraz tre艣ci cyfrowej lub us艂udze cyfrowej, kt贸rych obowi膮zek dostarczenia odpad艂 wskutek odst膮pienia od umowy.
f) Sprzedawca ma obowi膮zek dokona膰 zwrotu Konsumentowi ceny nale偶nej wskutek skorzystania z prawa odst膮pienia od umowy lub obni偶enia ceny niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od umowy lub obni偶eniu ceny.
g) Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.

15.10. Zmiany w tre艣ci cyfrowej lub w us艂udze cyfrowej:

a) Sprzedawca mo偶e dokona膰 zmiany tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej, kt贸ra nie jest niezb臋dna do zachowania jej zgodno艣ci z umow膮, tylko je偶eli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedawca nie mo偶e jednak dokona膰 zmiany tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej dostarczanych w spos贸b jednorazowy.
b) Wprowadzenie zmiany, o kt贸rej mowa w lit. a) powy偶ej, nie mo偶e wi膮za膰 si臋 z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta.
c) Sprzedawca ma obowi膮zek poinformowa膰 Konsumenta w spos贸b jasny i zrozumia艂y o dokonywanej zmianie, o kt贸rej mowa w lit. a) powy偶ej.

15.11. Zmiany a dost臋p i korzystanie z tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej:

a) Je偶eli zmiana, o kt贸rej mowa w pkt. 15.10 lit. a) powy偶ej istotnie i negatywnie wp艂ywa na dost臋p Konsumenta do tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowi膮zany poinformowa膰 Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwa艂ym no艣niku o w艂a艣ciwo艣ciach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o kt贸rym mowa w lit. b) lub c) poni偶ej.
b) W przypadku, o kt贸rym mowa w lit. a) powy偶ej, Konsument mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 bez zachowania terminu wypowiedzenia w ci膮gu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o kt贸rej mowa w pkt. 15.10 lit. a), lub poinformowania o tej zmianie, je偶eli poinformowanie nast膮pi艂o p贸藕niej ni偶 ta zmiana. Postanowienia pkt. 15.9 stosuje si臋 odpowiednio.
c) Postanowienia lit. b) powy偶ej nie stosuje si臋, je偶eli Sprzedawca zapewni艂 Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych koszt贸w, tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej zgodnych z umow膮, w stanie niezmienionym.

15.12. Zg艂oszenie Sprzedawcy praw, kt贸re przys艂uguj膮 Konsumentowi zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, mog膮 nast膮pi膰 poprzez z艂o偶enie reklamacji, na zasadach opisanych w pkt. 20 Regulaminu.

16. Op艂aty i prowizje za Us艂ugi

16.1. Rejestracja Konta oraz jego prowadzenie i korzystanie z Us艂ug i funkcjonalno艣ci Sklepu przez U偶ytkownika s膮 bezp艂atne.

17. Licencje oraz znaki towarowe

17.1. Z chwil膮 skorzystania ze Sklepu, Sprzedawca udziela U偶ytkownikowi licencji na korzystanie ze Sklepu zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do jej zwielokrotnienia wy艂膮cznie w zakresie, w jakim zwielokrotnienie jest niezb臋dne do uruchomienia, dzia艂ania i przechowywania Sklepu w pami臋ci Urz膮dzenia.
17.2. Licencja, o kt贸rej mowa powy偶ej, nie upowa偶nia U偶ytkownika do udzielenia dalszych licencji, ponadto U偶ytkownik nie ma prawa 鈥 w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci – zwielokrotnia膰 (poza przypadkiem okre艣lonym powy偶ej), dystrybuowa膰, sprzedawa膰 b膮d藕 w inny spos贸b wprowadza膰 do obrotu lub rozpowszechnia膰 Sklep, w tym przesy艂a膰 lub udost臋pnia膰 w sieci Internet, sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych oraz w jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
17.3. Sprzedawca jest w艂a艣cicielem lub licencjobiorc膮 wszystkich praw w艂asno艣ci intelektualnej i przemys艂owej zwi膮zanych ze Sklepem. Upowa偶nienie U偶ytkownika do uzyskiwania dost臋pu do Sklepu nie oznacza, 偶e Sprzedawca zrzeka si臋 jakichkolwiek praw w艂asno艣ci intelektualnej lub przemys艂owej, przenosi lub udziela do nich licencji (poza prawem korzystania przez U偶ytkownika z funkcjonalno艣ci Sklepu, zgodnie z jej przeznaczeniami i niniejszym Regulaminem). Wszelkie usuwanie, omijanie lub jakiekolwiek ingerowanie w struktur臋 Sklepu jest zabronione. Zabronione jest r贸wnie偶 modyfikowanie, kopiowanie, ponowne wykorzystywanie, u偶ytkowanie, powielanie, publikowanie, wydawanie drugich lub kolejnych publikacji, przesy艂anie plik贸w, przesy艂anie poczt膮, przekazywanie, wykorzystywanie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek spos贸b wszystkich lub niekt贸rych tre艣ci zawartych w Sklepie do cel贸w publicznych lub komercyjnych, chyba 偶e Sprzedawca udzieli na to wyra藕nej, pisemnej 鈥 pod rygorem niewa偶no艣ci – zgody.
17.4. Licencja, o kt贸rej mowa w pkt. 17.1 powy偶ej, wygasa z chwil膮 usuni臋cia Konta.
17.5. Ka偶dy U偶ytkownik, kt贸ry udost臋pnia jak膮kolwiek tre艣膰 za po艣rednictwem Sklepu, zapewnia, 偶e ma do tego wymagane uprawnienia, zwalniaj膮c tym samym Sprzedawc臋 z wszelkiej odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 i legalno艣膰 dostarczonych i publikowanych informacji.

18. Dane Osobowe

18.1. Korzystanie z Us艂ug oraz sk艂adanie Zam贸wie艅 wi膮偶e si臋 z przetwarzaniem Danych Osobowych U偶ytkownika przez Sprzedawc臋, tj. InPost Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Krak贸w, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla Krakowa – 艢r贸dmie艣cia w Krakowie, XI Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS: 0000543759, NIP: 6793108059.
18.2. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe U偶ytkownik贸w w celu wykonania Us艂ug, w tym obs艂ugi Konta, komunikacji z U偶ytkownikami, a w przypadku z艂o偶enia reklamacji 鈥 w celu jej rozpatrzenia, jak r贸wnie偶 w celu obs艂ugi Zam贸wie艅 (realizacji um贸w sprzeda偶y Towar贸w). Je偶eli U偶ytkownik wyrazi stosown膮 zgod臋, jego Dane Osobowe b臋d膮 przetwarzane tak偶e w celu kierowania do U偶ytkownika tre艣ci marketingowych, w tym tre艣ci dopasowanych do preferencji U偶ytkownika w oparciu o profilowanie.
18.3. Szczeg贸艂owe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych U偶ytkownik贸w przez Sprzedawc臋, w tym o prawach przys艂uguj膮cych osobom, kt贸rych dane dotycz膮, s膮 dost臋pne w Polityce prywatno艣ci, dost臋pnej pod adresem: https://outofthebox.pl/polityka-prywatnosci/.
18.4. Administratorem Danych Osobowych Kupuj膮cych w zakresie niezb臋dnym do realizacji Zam贸wie艅 jest Sprzedawca. Szczeg贸艂owe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych Kupuj膮cych przez Sprzedawc臋 znajduj膮 si臋 w Polityce prywatno艣ci, dost臋pnej pod adresem: https://outofthebox.pl/polityka-prywatnosci/.
18.5. W przypadku dokonywania p艂atno艣ci drog膮 elektroniczn膮, dane osobowe Kupuj膮cych b臋d膮 przekazywane dostawcom us艂ug p艂atniczych. Ka偶dy dostawca us艂ug p艂atniczych b臋dzie przetwarza艂 dane osobowe Kupuj膮cych jako administrator w celu 艣wiadczenia jednorazowej us艂ugi p艂atniczej i wykonania obowi膮zk贸w ustawowych zwi膮zanych z przeciwdzia艂aniem praniu brudnych pieni臋dzy i finansowania terroryzmu.

19. Zasady odpowiedzialno艣ci

19.1. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do zapewnienia jak najwy偶szej jako艣ci Us艂ug 艣wiadczonych za po艣rednictwem Sklepu.
19.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za czasow膮 niemo偶no艣膰 korzystania przez U偶ytkownik贸w ze Sklepu, wywo艂an膮 Przerw膮 Techniczn膮, je艣li Przerwa Techniczna zosta艂a og艂oszona w spos贸b okre艣lony w pkt. 4.5 Regulaminu, jak r贸wnie偶 za jakiekolwiek szkody wynik艂e z zarz膮dzenia Przerwy Technicznej.
19.3. Si艂a Wy偶sza nie stanowi niewykonania lub nienale偶ytego wykonania Us艂ugi, o ile zostanie wykazana przez stron臋, kt贸ra si臋 na ni膮 powo艂uje.
19.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skutki podania przez U偶ytkownika w czasie Rejestracji nieprawdziwych Danych Osobowych.
19.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skutki ujawnienia danych dost臋powych do Konta U偶ytkownika w Sklepie b膮d藕 udost臋pniania Konta w ramach Sklepu przez U偶ytkownika osobom trzecim.
19.6. U偶ytkownik ponosi odpowiedzialno艣膰 za skutki udost臋pnienia danych dost臋powych Konta osobom trzecim, w tym za tre艣ci zamieszczane przez te osoby trzecie. Wszelkie Zam贸wienia z艂o偶one przez osoby trzecie korzystaj膮ce z Konta danego U偶ytkownika udost臋pnionego przez niego tym osobom b臋d膮 realizowane, jak Zam贸wienia zg艂oszone przez U偶ytkownika.
19.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedzia艂anie lub nienale偶yte dzia艂anie Sklepu na urz膮dzeniu nie spe艂niaj膮cym wymaga艅 technicznych, o kt贸rych mowa w pkt. 4 Regulaminu.
19.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niewykonanie lub nienale偶yte wykonanie us艂ug przez operator贸w telekomunikacyjnych, z kt贸rymi U偶ytkownik ma zawarte umowy, w szczeg贸lno艣ci w zakresie po艂膮czenia do sieci Internet, jak r贸wnie偶 za wysoko艣膰 op艂at za te us艂ugi.
19.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za b艂臋dne dzia艂anie system贸w operacyjnych, kt贸re s膮 wymagane do uruchomienia Sklepu, zgodnie z pkt. 4 Regulaminu, jak r贸wnie偶 oprogramowania innego ni偶 Sklep, zainstalowanego na Urz膮dzeniu lub pobranego na Urz膮dzenie.

20. Reklamacje Us艂ug

20.1. Wszelkie reklamacje dotycz膮ce dzia艂ania Sklepu oraz niewykonania lub nienale偶ytego wykonania Us艂ugi, jak r贸wnie偶 reklamacji dotycz膮cych administrowania danymi osobowymi przez Sprzedawc臋, U偶ytkownik mo偶e zg艂osi膰 za po艣rednictwem formularza kontaktowego dost臋pnego pod adresem: https://outofthebox.pl/contact/.
20.2. Reklamacja powinna zawiera膰 imi臋, nazwisko oraz adres e-mail u偶yty do Rejestracji Konta U偶ytkownika, pow贸d reklamacji oraz za艂膮czniki, je艣li dana reklamacja tego wymaga. W przypadku braku w tre艣ci reklamacji danych umo偶liwiaj膮cych w艂a艣ciwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do sk艂adaj膮cego reklamacj臋 o uzupe艂nienie danych w terminie 14 dni. Brak uzupe艂nienia reklamacji w powy偶szym terminie mo偶e skutkowa膰 jej odrzuceniem.
20.3. Reklamacje rozpatrywane b臋d膮 w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania, zostan膮 do艂o偶one wszelkie starania, by reklamacj臋 rozpatrzy膰 bez zb臋dnej zw艂oki.
20.4. U偶ytkownik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drog膮 e-mail na adres e-mail, z kt贸rego zosta艂o przes艂ane zg艂oszenie reklamacyjne.

21. Reklamacje zwi膮zane z Zam贸wieniami (sprzeda偶膮 lub dostaw膮 Towar贸w)

21.1. Sprzedawca informuje, 偶e ma obowi膮zek dostarczy膰 Towar wolny od wad.
21.2. Reklamacje dotycz膮ce zakupionych Towar贸w lub samej dostawy Towar贸w mo偶na sk艂ada膰:

a) za pomoc膮 formularza udost臋pnionego na stronie https://outofthebox.pl/zwroty-i-reklamacje – przy czym Sprzedawca rekomenduje ten kana艂 komunikacji jako pozwalaj膮cy na szybkie i sprawne przeprocesowanie zg艂oszenia, lub
b) mailowo na nast臋puj膮cy adres e-mail: reklamacje_outofthebox@inpost.pl lub
c) pisemnie na adres Sprzedawcy do korespondencji podany w postanowieniu pkt 1.1 lit) g,

21.3. W reklamacji nale偶y poda膰: numer Zam贸wienia, dane kontaktowe Kupuj膮cego umo偶liwiaj膮ce udzielenie odpowiedzi na z艂o偶on膮 reklamacj臋 oraz opis zdarzenia b臋d膮cego podstaw膮 reklamacji. W przypadku braku w tre艣ci reklamacji danych umo偶liwiaj膮cych w艂a艣ciwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do sk艂adaj膮cego reklamacj臋 o uzupe艂nienie danych w terminie 14 dni. Brak uzupe艂nienia reklamacji w powy偶szym terminie mo偶e skutkowa膰 jej odrzuceniem.
21.4. Reklamacje rozpatrywane b臋d膮 w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania, ale Sprzedawca do艂o偶y wszelkich stara艅, by reklamacj臋 rozpatrzy膰 bez zb臋dnej zw艂oki.
21.5. Kupuj膮cy zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drog膮, w jakiej skierowa艂 reklamacj臋 do Sprzedawcy, a je偶eli t膮 drog膮 by艂 formularz wskazany w pkt. 21.2 powy偶ej 鈥 na podany w ramach tego formularza adres e-mail.

22. Postanowienia ko艅cowe

22.1. Zako艅czenia umowy o 艣wiadczenie Us艂ug pomi臋dzy Sprzedawc膮 a U偶ytkownikiem nast臋puje w momencie usuni臋cia przez Konta w Sklepie, co nast臋puje:

a) z inicjatywy U偶ytkownika, w dowolnym momencie zg艂oszenia do Sprzedawcy za po艣rednictwem formularza kontaktowego (https://outofthebox.pl/contact/) lub bezpo艣rednio pod adresem contact_outofthebox@inpost.pl ch臋ci usuni臋cia Konta. Sprzedawca potwierdzi w贸wczas w wiadomo艣ci zwrotnej e-mail wykonanie usuni臋cia Konta U偶ytkownika. Usuni臋cie Konta nast膮pi niezw艂ocznie, lecz nie p贸藕niej ni偶 w terminie trzech (3) dni od dnia otrzymania zg艂oszenia ch臋ci usuni臋cia Konta, ale je偶eli na podstawie otrzymanych od U偶ytkownika informacji nie b臋dzie mo偶liwe ustalenie, kt贸re Konto U偶ytkownik chce usun膮膰, Sprzedawca wyst膮pi do U偶ytkownika z pro艣b膮 o przekazanie wymaganych informacji, a po ich otrzymaniu usunie Konto nie p贸藕niej ni偶 w terminie trzech (3) dni od dnia otrzymania uzupe艂nionych informacji.
b) z inicjatywy Sprzedawcy w przypadkach okre艣lonych w Regulaminie oraz w momencie likwidacji Sklepu przez Sprzedawc臋 lub zako艅czenia przez niego dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie 艣wiadczenia Us艂ug, za uprzednim poinformowaniem o tym U偶ytkownika z wyprzedzeniem wynosz膮cym co najmniej 14 dni,
c) W pozosta艂ych przypadkach okre艣lonych Regulaminem.

22.2. Z zastrze偶eniem postanowie艅 pkt. 14 Regulaminu, zako艅czenie umowy o 艣wiadczenie Us艂ug w spos贸b okre艣lony w punkcie poprzedzaj膮cym, a dokonane przez Konsumenta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (zarejestrowania Konta), jest traktowane jako odst膮pienie od umowy przez Konsumenta na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsument贸w, chyba 偶e Konsument wyra藕nie o艣wiadczy inaczej. Takie odst膮pienie nie wymaga podania przyczyn odst膮pienia i nie wi膮偶e si臋 z ponoszeniem przez Konsumenta jakichkolwiek koszt贸w.
22.3. W przypadku gdy U偶ytkownik zauwa偶y nieprawid艂owo艣ci w funkcjonowaniu Sklepu, mo偶e zg艂osi膰 zastrze偶enia Sprzedawcy za po艣rednictwem formularza kontaktowego dost臋pnego pod adresem:
https://outofthebox.pl/contact/.
22.4. Regulamin dost臋pny jest w Sklepie, tym samym U偶ytkownik mo偶e pozyska膰, odtworzy膰 i utrwali膰 tre艣膰 Regulaminu za pomoc膮 sieci www na urz膮dzeniu obs艂uguj膮cym t臋 sie膰.
22.5. Zamiana Regulaminu:

a) Sprzedawca przys艂uguje prawo zmiany Regulaminu z wa偶nego powodu, jakim jest:

a) zmiana przepis贸w prawa maj膮ce wp艂yw na tre艣膰 Regulaminu lub na艂o偶enia okre艣lonych obowi膮zk贸w na Sprzedawc臋 przez organy pa艅stwa lub s膮dy powszechne;
b) zmiana w zakresie 艣wiadczonych Us艂ug, w tym ich usuni臋cie oraz prowadzanie nowych us艂ug, oraz zmiana ich cen;
c) zmiana procesu zawierania um贸w sprzeda偶y w ramach Zam贸wie艅, w tym w zakresie prezentacji Ofert,

d) zmiana sposobu dzia艂ania Sklepu,
e) usprawnienie obs艂ugi U偶ytkownik贸w oraz procesu rozpatrywania reklamacji;
f) konieczno艣膰 poprawy ochrony prywatno艣ci U偶ytkownik贸w;
g) zapobieganie nadu偶yciom;
h) zapewnienie bezpiecze艅stwa lub stabilno艣ci Sklepu;
i) zmiana technologiczna lub funkcjonalna zwi膮zana ze 艣wiadczonymi na podstawie Regulaminu Us艂ugami;
j) zmiana uwarunkowa艅 operacyjnych, ekonomicznych lub rynkowych 艣wiadczonych Us艂ug obj臋tych Regulaminem;
k) konieczno艣膰 zmian redakcyjnych, korekty b艂臋d贸w pisarskich i rachunkowych,
l) aktualizacja danych rejestrowych, adresowych i teleadresowych, odno艣nik贸w zawartych w Regulaminie.

b) Sprzedawca poinformuje U偶ytkownik贸w o zmianie Regulaminu drog膮 elektroniczn膮, za po艣rednictwem Sklepu oraz poprzez przes艂anie U偶ytkownikom informacji o zmianie na adres e-mail U偶ytkownika u偶yty w czasie rejestracji Konta.
c) Zmieniony Regulamin jest wi膮偶膮cy dla U偶ytkownika, kt贸ry nie wypowie umowy o 艣wiadczenie Us艂ug (zgodnie z pkt. 22.1 鈥 pkt. 22.4 Regulaminu) przed data台 wej艣cia w 偶ycie zmienionego Regulaminu.
d) Termin wej艣cia w 偶ycie zmienionego Regulaminu b臋dzie wynosi膰虂 co najmniej siedem (7) dni od daty powiadomienia o jego zmianie, je艣li powiadomienie to zosta艂o dokonane zgodnie z lit. b powy偶ej.
e) Zmiana Regulaminu nie wp艂ywa na Zam贸wienia z艂o偶one przed t膮 zmiana台. Z uwagi na powy偶sze, Zam贸wienia z艂o偶one przed zmian膮 Regulaminu b臋d膮 realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowi膮zuj膮cym w dniu skutecznego z艂o偶enia Zam贸wienia.
f) U偶ytkownik mo偶e wypowiedzie膰 Umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ug (kt贸r膮 stanowi niniejszy Regulamin) w terminie od powiadomienia o zmianie Regulaminu do dnia jego wej艣cia w 偶ycie (zgodnie z lit. c) powy偶ej 鈥 ze skutkiem natychmiastowym.

22.6. W ramach Sklepu Sprzedawca mo偶e wy艣wietla膰 U偶ytkownikowi w formie powiadomie艅 informacje zwi膮zane ze sk艂adanym lub z艂o偶onym przez niego Zam贸wieniem oraz informacje o charakterze marketingowym.
22.7. Za艂膮czniki do Regulaminu stanowi膮 jego integraln膮 cz臋艣膰. Za艂膮cznikami s膮:

a) Za艂膮cznik nr 1: Wz贸r odst膮pienia od umowy przez Konsumenta,

22.8. Wszelkie spory pomi臋dzy Sprzedawc膮, a U偶ytkownikiem nie b臋d膮cym Konsumentem b臋d膮 rozstrzygane przez s膮d powszechny w艂a艣ciwy dla siedziby Sprzedawcy.
22.9. Konsument ma prawo skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z powy偶szych sposob贸w dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl. U偶ytkownik b臋d膮cy Konsumentem ma r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 skorzystania z platformy internetowej Unii Europejskiej (ODR), dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
22.10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajd膮 przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa polskiego.
22.11. Wi膮偶膮cym jest wy艂膮cznie Regulamin w j臋zyku polskim w jego pe艂nej tre艣ci, za艣 wszelkie jego t艂umaczenia na inne j臋zyki, wyci膮gi lub streszczenia maj膮 jedynie charakter pogl膮dowy.
22.12. Regulamin wchodzi w 偶ycie w dniu 01 marca 2023 roku, zast臋puj膮c Regulamin z dnia 01 lutego 2023 r.

Za艂膮cznik nr 1: Wz贸r odst膮pienia od umowy przez Konsumenta

To top
Twoje Produkty (0)
newsletter

Brak produkt贸w w koszyku.

Otw贸rz menu i zacznij zakupy!

Logowanie
Dostawa

Koszty dostawy zale偶膮 od warto艣ci zam贸wienia.

Przy zam贸wieniach do 40z艂

Dostawa kurier InPost

Dostawa przez Paczkomat庐 InPost

10 z艂

5 z艂

Przy zam贸wieniach od 40z艂

Dostawa kurier InPost

Dostawa przez Paczkomat庐 InPost

0 z艂

0 z艂

Ulubione