Regulamin sklepu internetowego Out of The Box

Regulamin obowiązujący do 28.02.2023r. dostępny jest tutaj

1. Postanowienia ogólne

1.1. Użyte w Regulaminie określenia zapisane wielką literą, w tym także w przypadku użycia ich w liczbie mnogiej , mają następujące znaczenie:

a) Regulamin: niniejszy Regulamin, dostępny w Sklepie stanowiący wzorzec umowny (umowę) w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego,
b) Sklep: serwis internetowy Out of the Box oraz zbiór wszelkich danych, informacji, treści, funkcjonalności oraz usług dostępnych za ich pomocą, znajdujących się pod adresem internetowym www.outofthebox.pl, pozwalający na składanie zamówień na dostępne w Sklepie Towary,
c) Usługi: usługi dostępne dla Użytkownika w ramach Konta, w szczególności usługi opisane w pkt. 2 Regulaminu, które stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
d) Konto: zbiór uprawnień Użytkownika udostępnionych w następstwie zakończonej Rejestracji, indywidualizujący Użytkownika oraz umożliwiający skorzystanie z określonych funkcjonalności Sklepu,
e) Rejestracja: procedura rejestracji Konta w Sklepie,
f) Użytkownik podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który ukończył 16 lat lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, który utworzył Konto, umożliwiające korzystanie ze Sklepu,
g) Sprzedawca: InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059, REGON: 360781085, będąca podmiotem prowadzącym Sklep internetowy. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

a. adres poczty elektronicznej: contact_outofthebox@inpost.pl;
b. pod numerem telefonu: +48 12 380 00 39
c. adres do korespondencji: ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, z dopiskiem: „OOTB”;
d. formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu pod adresem: https://outofthebox.pl/kontakt/;

e. adres poczty elektronicznej w przedmiocie zwrotu Towarów: zwroty_outofthebox@inpost.pl;
f. adres do zwrotu Towarów: P3-Piotrków Hala 6 Magazyn InPost FF Wola Bykowska 36 97-306 Grabica.

h) Kupujący: Użytkownik który nabywa Towar od Sprzedawcy za
pośrednictwem Sklepu,
i) Konsument: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (w tym zawarcia umowy o świadczenie usług objętych Regulaminem lub umowy sprzedaży ze Sprzedawcą) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli zawarcie wyżej wymienionych umów jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, ale z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla takiej osoby charakteru zawodowego,
j) Dane Osobowe: wprowadzone przez Użytkownika informacje, zgromadzone przez Sprzedawcę w czasie Rejestracji oraz w toku użytkowania Sklepu, stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
k) Przerwa Techniczna: czasowe wyłączenie funkcjonalności Sklepu w całości lub w części, spowodowane awarią Sklepu, w tym jego serwerów, lub związane z koniecznością konserwacji tych serwerów bądź modernizacją, przebudową lub aktualizacją Sklepu, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych Usług oraz nabywania Towaru,
l) Siła Wyższa: zdarzenie zewnętrzne, którego Użytkownik oraz Sprzedawca nie mogli przewidzieć i któremu nie mogli zapobiec, uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu Użytkownik lub Sprzedawca nie mógł przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i które nie było efektem błędów lub zaniedbań Użytkownika lub Sprzedawcy dotkniętego jej działaniem,
m) Usługa Dostawy Towarów: usługa oferowana przez Sprzedawcę polegająca na doręczeniu zakupionego przez Kupującego Towaru pod adres wskazany przy składaniu Zamówienia,
n) Urządzenie: urządzenie elektroniczne (w szczególności odpowiedniej klasy komputer PC, tablet lub telefon) obsługujące połączenie internetowe oraz przeglądarki wskazane w Regulaminie,
o) Oferta: zaproszenie Sprzedawcy do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu i na zasadach określonych Regulaminem, które zawiera co najmniej cenę zakupu Towaru, opis Towaru, zasady jego zwrotu oraz reklamacji, jak również sposób Dostawy Towaru Kupującemu, nie stanowiące oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego,
p) Towar: przedmiot Oferty Sprzedawcy,
q) Przesyłka: zapakowany Towar, dostarczany przez Sprzedawcę do Kupującego w związku z realizacją Zamówienia,
r) Koszyk: formularz w Sklepie, zawierający podsumowanie wszystkich wybranych przez Kupującego Towarów, które Kupujący chce objąć Zamówieniem,
s) Zamówienie: procedura zawarcia i realizacji odpłatnych umów sprzedaży Towaru między Sprzedawcą a Kupującym, na podstawie informacji zawartych w Ofercie Sprzedawcy; jeżeli Kupujący jest Konsumentem, Zamówienie stanowi umowę zawartą na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
t) Dzień roboczy: dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,

1.2. Jeżeli postanowienie Regulaminu nie określa konkretnej formy komunikacji, Użytkownik może kierować swoje pytania lub wnioski do Sprzedawcy poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://outofthebox.pl/kontakt/.

2. Przedmiot Regulaminu oraz zakres Usług

2.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym poszczególnych Usług dostępnych w jego ramach, jak również określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego w ramach realizacji umowy sprzedaży Towarów (Zamówienia).
2.2. W ramach Sklepu, Użytkownik może skorzystać z następujących Usług:

a) zapoznać się z Ofertami,
b) zawrzeć na odległość umowę sprzedaży Towaru,
c) dokonywać płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży Towaru,
d) zweryfikować status realizacji Zamówień,
e) założyć Konto,
f) skorzystać z innych usług i funkcjonalności.

2.3. Możliwość świadczenia Usług określonych w pkt. 2.2 powyżej może być uzależniona od wybranych przez Użytkownika jego własnych preferencji użytkowania Urządzenia, w tym w zakresie stosowanych przez niego aplikacji, sterowników lub wtyczek. Użytkownik może dokonać zmian swoich preferencjach na zasadach i w sposób określony przez dostawcę lub podmiot odpowiedzialny za Urządzenie lub działające w jego ramach oprogramowanie.
2.4. Możliwość korzystania z niektórych Usług może wymagać od Użytkownika zainstalowania na Urządzeniu oprogramowania podmiotów trzecich.
2.5. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów występuje wyłącznie pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
2.6. Sklep nie oferuje ani nie zapewnia usług oraz funkcjonalności polegających na wprowadzaniu, edytowaniu lub publikowaniu w ramach Sklepu opinii pochodzących od Konsumentów, którzy nabyli dany Towar lub Usługę.

3. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

3.1. Warunkiem skorzystania ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu przeznaczonych dla Użytkownika jest posiadanie Konta.
3.2. Osoba, która nie posiada Konta ma możliwość korzystać z ograniczonych funkcjonalności Sklepu, taki jak przeglądanie Ofert, złożenie i opłacenie Zamówienia, pod warunkiem akceptacji Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
3.3. Zabrania się Użytkownikom samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich umieszczania w Sklepie treści:

a) nieprawdziwych, niepełnych lub wprowadzających w błąd, w szczególności w zakresie Danych Osobowych,
b) o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osobiste i prawa osób trzecich;
c) stanowiących oprogramowanie zakłócające funkcjonowanie Sklepu (takich jak wirusy, konie trojańskie, skrypty i oprogramowanie zmieniające kod Sklepu lub wpływające na funkcjonalność Sklepu) lub przechwytujące dane dostępne w Sklepie, do których Użytkownik nie ma praw,
d) stanowiących niezamówionych informacji handlowych (spam).

3.4. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający prawidłowe działanie Sklepu.
3.5. Użytkownik nie może udostępniać Konta osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy.
3.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o naruszeniach i wezwaniu do ich zaprzestania.
3.7. Przez naruszenia Regulaminu uzasadniające zawieszenie lub usunięcie Konta Użytkownika rozumie się:

a) wprowadzanie treści, o których mowa w pkt. 3.3. Regulaminu powyżej,
b) korzystania ze Sklepu z naruszeniem pkt. 3.4. oraz pkt 3.5. Regulaminu powyżej.

3.8. Blokada Konta może nastąpić na czas nie dłuższy, niż trzy (3) miesiące, zaś w przypadku usunięcia Konta, jego ponowna Rejestracja w ramach Sklepu możliwa będzie nie wcześniej, niż po upływie dwunastu (12) miesięcy od dnia usunięcia Konta.
3.9. Sprzedawca uprawniony jest do prowadzenia wszelkiej komunikacji z Użytkownikiem, związanej z naruszeniem przez niego warunków Regulaminu i skutkach tych naruszeń (w tym kierowania do niego wezwań do zaprzestania naruszeń lub informowania o długości blokady i jej zakresu), za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkownika w czasie Rejestracji lub składania Zamówienia. Brak informacji zwrotnej od Użytkownika nie blokuje Sprzedawcy działań opisanych w pkt. 3.6.
3.10. Sklep dedykowany i dostosowana jest dla Użytkownika posiadającego Konto, ale osoba nie posiadająca takiego Konta może w ramach Sklepu przeglądać dostępne w niej Oferty i składać Zamówienia. W takim wypadku do korzystania przez taką osobę ze Sklepu w powyższy sposób stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Użytkownika, a osoba taka zobowiązana jest przestrzegać niniejszy Regulamin.
3.11. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia tych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

4. Wymagania techniczne oraz Przerwa Techniczna

4.1. Warunkiem skorzystania ze Sklepu przez Kupującego jest:

a) połączenie z siecią Internet w celu korzystania ze Sklepu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) posiadanie Urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową Edge, Safari, Firefox, Opera, Chrome – w ich aktualnych wersjach,
d) włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz JavaScript.

4.2. Sprzedawca nie wyklucza, że korzystanie ze Sklepu jest możliwe również za pośrednictwem nieaktualnych wersji przeglądarek lub innych przeglądarek, niż wymienione powyżej, jednakże jedynie przeglądarki w ich aktualnych wersjach wskazane w punkcie poprzedzającym zapewniają prawidłowe działanie Sklepu.
4.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu wynikające ze stosowania przez Użytkowników urządzeń lub oprogramowania nie spełniających wymogów opisanych w pkt 4.1.
4.4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Sklepu 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnień Sprzedawcy do wprowadzenia Przerwy Technicznej i czasowego ograniczenia bądź całkowitego zawieszenia dostępu do Sklepu.
4.5. W przypadku wprowadzenia Przerwy Technicznej, Sprzedawca poinformuje zarówno Użytkowników o wystąpieniu Przerwy Technicznej.
4.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność usług lub przerwy techniczne po stronie pośredników płatności lub dostawców sieci Internet, na które nie miał wpływu.

5. Rejestracja Konta Użytkownika

5.1. W ramach Sklepu, Użytkownik może zarejestrować Kontro w ramach Sklepu.
5.2. Rejestracja Konta odbywa się na odrębnej stronie internetowej i wymaga od Użytkownika podania Danych Osobowych oraz potwierdzenia utworzenia Konta, przez aktywowanie odnośnika we wiadomości e-mail skierowanej na podany przez Użytkownika w czasie rejestracji adres e-mail.
5.3. W toku Rejestracji oraz na późniejszym etapie korzystania ze Sklepu, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną, za pomocą wiadomości SMS, na swój adres e-mail, oraz za pośrednictwem powiadomień typu push informacji o charakterze reklamowym.
5.4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Każde kolejne Konto tego samego Użytkownika może zostać usunięte przez Sprzedawcę. Kupujący zostanie poinformowany o usunięciu takiego Konta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji takiego konta.
5.5. Sprzedawca może w każdym czasie zweryfikować Dane Osobowe Użytkownika użyte w czasie Rejestracji.
5.6. Podczas Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe, pełne i niewprowadzające w błąd. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu podania danych nieprawdziwych lub błędnych lub wprowadzających w błąd.
5.7. Osoba, która samodzielnie chce założyć Konto lub złożyć Zamówienie, musi mieć ukończone 16 lat. Celem założenia Konta w Sklepie przez osobę, która nie ukończyła 16 lat, niezbędne jest uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny odpowiada za działania Użytkownika w ramach Sklepu, który nie ukończył 16 lat.
5.8. Bo wypełnieniu formularza rejestracji Konta zgodnie z pkt. 5.2 powyżej, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail (na adres e-mail podany w powyższym formularzu), z odnośnikiem prowadzącym do Sklepu i aktywującym Konto. Warunkiem założenia Konta jest kliknięcie w powyższy odnośnik przed upływem terminu jego ważności.
5.9. Rejestracja Konta, a tym samym zawarcie umowy o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zostaje zawarta z chwilą skutecznego wybrania odnośnika we wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym, prowadzącego do strony Sklepu potwierdzającej założenie Konta. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta na adres contact_outofhtebox@inpost.pl lub poprzez formularz dostępny pod adresem: https://outofthebox.pl/kontakt/. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym jest nieodpłatna.

6. Oferta

6.1. Oferty pochodzą wyłącznie od Sprzedawcy. Kupujący może zawrzeć umowę sprzedaży (złożyć Zamówienie) wyłącznie ze Sprzedawcą.
6.2. Każda Oferta musi zawierać informacje o sposobie dostarczenia Towaru. Wysyłka wszystkich Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu realizowana jest z Polski.
6.3. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dołożenie należytej staranności w tym, aby graficzna prezentacja Towarów (zdjęcia, fotografie, grafiki ilustracyjne) była aktualna i nie wprowadzała w błąd co do właściwości tych Towarów. Mimo to, mogą one nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych Towarów z uwagi na funkcjonalność Urządzenia (np. jego system operacyjny, rodzaj ekranu, stan baterii, ustawienia wyświetlacza).
6.4. Sprzedawca zobowiązany jest udostępnić Kupującemu wszelkie wymagane prawem, w tym przepisami o ochronie praw Konsumentów, informacje dotyczące Towaru objętego Ofertą najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową (tj. złożenia Zamówienia).
6.5. Sprzedawca informuje, że w relacji z Kupującym jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6.6. W ramach Sklepu Sprzedawca może wyświetlać informacje zachęcające Użytkownika do nabycia wskazanych Towarów od Sprzedawcy.

7. Kryteria sortowania i wyszukiwania Ofert

7.1. W ramach Sklepu, Użytkownik ma możliwość przeglądania i wyszukiwania Ofert.
7.2. Wyszukiwanie Ofert następuje poprzez stosowanie środka technologicznego polegającego na skojarzeniu podanego przez Użytkownika w polu wyszukiwania wyrazu lub jego części (wyszukiwanie według frazy) – z odpowiadającym im tytułem Oferty.
7.3. Sprzedawca stosuje rozwiązania i narzędzia optymalizujące wyniki wyszukiwania według frazy tak, aby wyszukiwane były w pierwszej kolejności Towary słownikowo i semantycznie odpowiadające danej frazie.
7.4. Użytkownik ma możliwość sortowania Ofert według: popularności danego Towaru wśród Użytkowników, czasu dodania Oferty, ceny (od najniższej lub od najwyższej).
7.5. Jeżeli dla danego parametru wyszukiwania Ofert określona wartość np. (nazwa lub cena) jest identyczna dla więcej niż jednego Towaru, Towary te będą wyświetlane w kolejności losowej.
7.6. Oferty są także pogrupowane w kategorie tematyczne, gdzie w ramach danej kategorii znajdują się wszystkie powiązane z nią Towary dostępne w Sklepie.

8. Usługi Dostawy Towarów

8.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.2. Dostawa zamówionych Towarów jest realizowana środkami własnymi Sprzedawcy, na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
8.3. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych sposobów dostawy realizowanych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności w zakresie czasu oraz kosztu każdego z ww. sposobów dostawy, są dostępne na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa” pod adresem: https://outofthebox.pl/ po kliknięciu w przycisk „Dostawa” oraz w ramach ścieżki składania Zamówienia
8.4. W przypadku zakupu kilku Towarów w ramach jednego Zamówienia, zamówione Towary mogą być przesłane do Kupującego w więcej niż jednej Przesyłce. W takiej sytuacji Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.

9. Cena i warunki płatności

9.1. Wszystkie ceny prezentowane w ramach Oferty są cenami brutto, tj. są powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), i wyrażone są w polskich złotych.
9.2. Ceny Towarów ustala Sprzedawca.
9.3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. O koszcie dostawy Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
9.4. Cena podana w Sklepie w chwili finalizowania składania Zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Kupującego jak i Sprzedawcę. Po złożeniu Zamówienia cena zamówionych Towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedawcę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
9.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
9.6. Kupujący może wybrać następujące metody płatności:

a) płatność elektroniczna kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym (przedpłata) – w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu pośrednika usług płatniczych o dokonaniu płatności przez Kupującego.

9.7. Zapłata za Zamówienie następuje bezpośrednio po wyborze opcji „kupuję i płacę” przy finalizacji Zamówienia. W przypadku braku dokonania zapłaty na tym etapie, Kupujący nie ma możliwości zapłaty za Zamówienie w późniejszym terminie. W przypadku braku zapłaty, Sprzedawca anuluje Zamówienie a Kupujący, w celu ponownego zakupu Towarów objętych anulowanym Zamówieniem, może ponownie je skompletować w ramach nowego Zamówienia.
9.8. Sprzedawca wyśle dokument sprzedaży zgodny z przepisami podatkowymi na podany przez Kupującego w Koncie lub w czasie składania zamówienia adres e-mail.
9.9. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru w ramach Sklepu (np. w ramach akcji promocyjnych) obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona jest również informacja o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w Sklepie w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona jest informacja o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. W przypadku Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem, że terminy 30-stodniowe, o których mowa powyżej, nie mają zastosowania.

10. Składanie Zamówienia

10.1. Kupujący, zamawiając Towar, dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danego Towaru, określając w szczególności jego – spośród dostępnych opcji – rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne, wymagane informacje.
10.2. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.
10.3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
10.4. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie można składać całą dobę przez siedem (7) dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu Przerwy Technicznej. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy (tj. inne dni, niż Dni robocze) będą realizowane w pierwszym Dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
10.5. Aby złożyć zamówienie, Kupujący powinien:

a) wybrać odpowiedni Towar i kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”. Kupujący może następnie kontynuować zakupy i dodawać do Koszyka kolejne Towary lub przystąpić do składania Zamówienia klikając przycisk „Przejdź do kasy”;
b) uzupełnić odpowiednie dane (lub zalogować się do Konta), złożyć wymagane oświadczenia oraz wybrać sposób dostawy i formę płatności;
c) kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty nabycia Towaru lub Towarów zgodnie z treścią Koszyka i parametrami Zamówienia (Towar, cena, liczba sztuk, charakterystyka, sposób i termin dostawy oraz ewentualne inne parametry) oraz zgodnie z Regulaminem.

10.6. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatności internetowe”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę dostawcy usług płatniczych. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulamin udostępnego na stronie dostawcy usług płatniczych.
10.7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o złożeniu Zamówienia, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, takich jak wartość Zamówienia, wykaz zamówionych Towarów, rodzaj i miejsce dostawy.
10.8. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem, Kupujący jest informowany o zaistniałym stanie. W takim wypadku Sprzedawca z przyczyn technicznych nie jest w stanie zrealizować części Zamówienia w zakresie pozostałych, dostępnych Towarów. W takim wypadku Zamówienie ulega anulowaniu. Kupujący, w celu ponownego zakupu Towarów objętych anulowanym Zamówieniem, może ponownie je skompletować w ramach nowego Zamówienia.
10.9. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca potwierdzi przekazanie Towaru swojemu przedstawicielowi w celu jego doręczenia do Kupującego.>

11. Odmowa lub opóźnienie w realizacji Zamówienia

11.1. W przypadku, w którym Kupujący:

a) kieruje wobec Sprzedawcy lub jego personelu bądź podwykonawców groźby, pomówienia, narusza jego lub ich prawa (w tym praw własności intelektualnej), dobra osobiste, lub narusza w stosunku do niego lub do nich dobre obyczaje, w tym kieruje do niego lub do nich treści dyskryminujące, w szczególności związane z płcią, rasą, narodowością,
b) zakłóca lub podejmuje próby zakłócenia działalności Sprzedawcy,
c) przekazuje Sprzedawcy nieprawdziwe dane lub podszywa się pod dane innych podmiotów, d) narusza postanowienia Regulaminu,
e) nie uiści opłaty za Zamówienie, – zastosowanie znajdzie poniższy punkt.

11.2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w punkcie poprzedzającym, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o odmowie realizacji Zamówienia lub przyszłych Zamówień (ale przez okres nie dłuższy, niż 30 dni od dnia przekazania Kupującemu takiej informacji), podając jeden z powodów wskazanych w punkcie poprzedzającym i uzasadniając go; w takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Kupującemu wszelkie płatności, jakie otrzymał od Kupującego w związku z takim Zamówieniem. Kupujący uprawniony jest do odwołania się od decyzji Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powyższej informacji, na adres mailowy: contact_outofthebox@inpost.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://outofthebox.pl/kontakt/. Powyższe postanowienia nie wyłączają ani w żaden sposób nie ograniczają praw Kupującego do złożenia reklamacji w pozostałych trybach określonych Regulaminem lub przepisami prawa, jak również do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, lub z innych środków prawnych, jeśli są one zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi w Polsce.
11.3. Sprzedawca uprawniony jest do odmowy realizacji Zamówienia, wyłącznie wtedy, jeśli w pełni zrealizuje obowiązki określone punkcie poprzedzającym.
11.4. Bez uszczerbku dla praw Kupującego wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących w Polsce oraz niniejszego Regulaminu, Sprzedawca poinformuje Kupującego o brakach zamówionego Towaru za pośrednictwem dostępnych dla Sprzedawcy form komunikacji. W takim wypadku Sprzedawca po opłaceniu Zamówienia przez Kupującego dokona zwrotu Kupującemu kwoty uiszczonej za wszystkie Towary objęte Zamówieniem oraz koszty ich dostawy, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania Kupującego o braku zamówionego Towaru, i w sposób, w jaki została dokonana płatność.

12. Prawo do odstąpienia od Zamówienia przez Konsumenta

12.1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje – bez podawania przyczyny – prawo do odstąpienia od Zamówienia w całości lub w części. Powyższe prawo przysługuje w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument (lub osoba trzecia inna wskazana przez Konsumenta) wszedł w posiadanie Towaru.
12.2. W przypadku, gdy Zamówienie obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu dla odstąpienia od Zamówienia rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument (lub osoba trzecia wskazana przez Konsumenta) wszedł w posiadanie ostatniego z tych Towarów, partii lub części Towaru.
12.3. Do zachowania 14-dniowego terminu odstąpienia, wystarczające jest złożenie przez Kupującego Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia, przed upływem tego terminu.
12.4. Oświadczenie o odstąpieniu do Zamówienia może być złożone z wykorzystaniem wzorca (stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu), w następujący sposób:

a) Poprzez formularz kontaktowy: https://outofthebox.pl/kontakt/ – przy czym Sprzedawca rekomenduje ten kanał komunikacji jako pozwalający na szybkie i sprawne przeprocesowanie zgłoszenia, lub
b) na adres e-mail outofthebox@inpost.pl, lub
c) poprzez dołączenie wydrukowanego i wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu (przy czym Kupujący może skorzystać ze wzorca stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu) do zawartości Przesyłki zawierającej Towar objęty Zamówieniem, od którego Konsument odstępuje.

12.5. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać numer Zamówienia, oraz informację, jakich zamówionych Towarów ono dotyczy – w przypadku braku tej informacji uznaje się, że odstąpienie dotyczyło całego Zamówienia.
12.6. Zamówienie, od którego Konsument odstąpił, uważa się za niezlecone i niezawarte.
12.7. Zwrot płatności:

a) Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta – w związku ze złożeniem Zamówienia – płatności, w tym koszty Usług Dostawy Towarów, biorąc pod uwagę najtańszą z oferowanych form dostawy.
b) Sprzedawca zwraca otrzymane od Konsumenta płatności (w związku z Zamówieniem, którego odstąpienie dotyczy) niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Zamówienia, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania (w zależności, od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej),
c) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakich użył Konsument, składając Zamówienie, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, chyba że ma miejsce sytuacja określona w pkt. 12.10. lit. d) poniżej, kiedy to, z przyczyn technicznych i z uwagi na wybrany przez Kupującego sposób płatności, Sprzedawca nie dysponuje numerem rachunku bankowego, na jaki ma dokonać zwrotu płatności.

12.8. Obowiązek zwrotu Towaru:

a) Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy (lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) Towar objęty Zamówieniem, od którego złożył odstąpienie;
b) Zwrot towaru musi nastąpić na adres: P3-Piotrków Hala 6 Magazyn InPost FF Wola Bykowska 36 97-306 Grabica.
c) Konsument powinien dokonać zwrotu, o którym mowa powyżej, niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Zamówienia. Termin na zwrot uznaje się za zachowany, jeśli Konsument zwrócił Towar przed jego upływem;
d) Konsument może zwrócić Towar:

a) we własnym zakresie, na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie i w Sklepie,
b) na koszt Sprzedawcy, na podstawie informacji i dokumentów (niezbędnych do nadania przez Konsumenta Przesyłki ze zwracanym Towarem) przekazanych Konsumentowi przez Sprzedawcę po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, za pośrednictwem metody dostawy użytej przy doręczeniu tego Towaru Kupującemu przez Sprzedawcę.

e) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
f) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12.9. Prawo odstąpienia od Zamówienia nie przysługuje Konsumentowi,
jeżeli Zamówienie obejmuje:

a) Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta
lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
c) Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d) Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami,
e) Towar stanowiący nagrania dźwiękowe lub wizualne albo oprogramowanie komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

13. Rękojmia konsumencka dotycząca Towaru

13.1. W razie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym punkcie. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące Towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
13.2. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z tą umową pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował

13.3. Ponadto, aby został uznany za zgodny z umową, Towar:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane, z zachowaniem warunków i formy w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży;
d) jest dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
e) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy sprzedaży i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru.

13.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt. 13.3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową sprzedaży określonych w pkt. 14.3 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
13.5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania, jeżeli:

a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.

13.6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch (2) lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzednika prawnego lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch (2) lat od dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub jeżeli domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności z umową sprzedaży.
13.7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w punkcie poprzedzającym, jeżeli ów brak podstępnie zataił.
13.8. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca odpowiada za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły z umową sprzedaży, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową sprzedaży miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy, niż dwa (2) lata od dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności z umową sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli się w tym czasie ujawnił.
13.9. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. 13.10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży.
13.11. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z umową sprzedaży, oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży.
13.12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, dla którego Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 13.13. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
13.14. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
13.15. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
13.16. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży zgodnie z pkt. 13.10 powyżej;
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową sprzedaży zgodnie z pkt. 13.12-13.14
powyżej;
c) brak zgodności Towaru z umową sprzedaży występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową sprzedaży;
d) brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży, bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 13.9 – 13.15
powyżej;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

13.17. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową sprzedaży.
13.18. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
13.19. Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli niezgodność Towaru z umową sprzedaży jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność towaru z umową sprzedaży jest istotna.
13.20. Jeżeli brak zgodności z umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na postawie umowy sprzedaży, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową sprzedaży.
13.21. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
13.22. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13.23. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z pkt. 13.9-13.22 powyżej.
13.24. Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść Konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy sprzedaży zostało sprostowane, z zachowaniem warunków i formy w jakiej reklama została przeprowadzona lub w porównywalny sposób.
13.25. Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż określone w pkt. 13.9-13.15 powyżej.
13.26. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
13.27. Zgłoszenie Sprzedawcy praw, które przysługują Konsumentowi zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, mogą nastąpić poprzez złożenie reklamacji, na zasadach opisanych w pkt. 21 Regulaminu.

14. Prawo do odstąpienia przez Konsumenta od umowy o świadczenie Usług

14.1. Konsument w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (zarejestrowania Konta), ma prawo odstąpić od tej umowy poprzez usunięcie Konta, co jest traktowane jako odstąpienie od umowy przez Konsumenta na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), chyba że Konsument wyraźnie oświadczy inaczej. Takie odstąpienie nie wymaga podania przyczyn odstąpienia i nie wiąże się z ponoszeniem przez Konsumenta jakichkolwiek kosztów.
14.2. Zgłoszenie usunięcia Konta przez:

a) Na adres e-mail: contact_outofthebox@inpost.pl.

14.3. Zgłoszenie, o którym mowa musi zawierać adres e-mail Konsumenta podany przy rejestracji Konta.
14.4. Po otrzymaniu zgłoszenia zawierającego dane pozwalające na identyfikację Konta Konsumenta, Konto zostanie usunięte niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie trzech (3) Dni roboczych. Do chwili usunięcia Konta Konsument jest uprawniony do dalszego korzystania z tego konta.
14.5. Składając Zamówienie, Kupujący będący Konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania i wykonanie umowy o świadczenie Usług przed upływem okresu do odstąpienia wskazanego w pkt. 14.1 powyżej. W związku z powyższym, po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę w postaci obsługi procesu zawierania umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, Użytkownik będący Konsumentem traci prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług od momentu złożenia przez Kupującego Zamówienia, co nie stoi na przeszkodzie zakończeniu przez niego umowy o świadczenie Usług na zasadach określonych w pkt. 22.1-22.2 Regulaminu.
14.6. W przypadku odstąpienia od umowy, o której mowa w punktach poprzedzających, umowę tę uważa się za niezawartą.
14.7. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, Sprzedawca, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych w Sklepie lub Usługi dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową w Sklepie lub Usługą, które stanowiły przedmiot umowy,
b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych w Sklepie lub Usługi dostarczonych przez Sprzedawcę,
c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków,
d) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

14.8. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 14.7 ppkt. a)-c), Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych w Sklepie lub Usługi dostarczonych przez Sprzedawcę.
14.9. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
14.10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub Usługi (tj. w ramach Konta w Sklepie), w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych w ramach Sklepu.
14.11. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej w Sklepie lub Usługi i udostępniania ich osobom trzecim.

15. Rękojmia konsumencka dotycząca Usługi

15.1. Sprzedawca świadczy Usługi, które stanowią usługę cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, rozumiane zgodnie z tą ustawą jako usługi pozwalające konsumentowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. Z uwagi na specyfikę świadczonej Usługi, nie jest ona połączona z nabywaniem przez Konsumenta od Sprzedawcy towaru z elementami cyfrowymi w rozumieniu ww. ustawy, czyli towaru zawierającego treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączonego w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

15.2. Do umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego punktu 15 stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
15.3. Postanowień niniejszego punktu 15 nie stosuje się do umów, na mocy których Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu poprawy bezpieczeństwa, kompatybilności lub interoperacyjności oprogramowania oferowanego na podstawie otwartej i wolnej licencji.
15.4. Dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej:

a) Sprzedawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy (rejestracja Konta i akceptacja przez Konsumenta Regulaminu), z zastrzeżeniem udostępnienia Konsumentowi przez Sprzedawcę treści cyfrowych niezbędnych w celu dokonania rejestracji Konta, oraz z zastrzeżeniem tych przypadków, w których Konsument ma możliwość korzystania z treści cyfrowych przed rejestracją Konta,
b) Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
c) Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
d) Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
e) Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
b) Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

f) Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na Sprzedawcy.
g) W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy postanowienia pkt. 15.9 stosuje się odpowiednio.
h) Postanowień lit. a)–g) nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

15.5. Zgodność treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową:

a) Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

b) Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

15.5.b.b.1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
15.5.b.b.2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
15.5.b.b.3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;>

c) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.

c) Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:

a) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
b) zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

d) Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z literą poprzedzającą, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

a) poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

e) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w lit. b) lub c) powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w lit. b) lub c) powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
f) W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
g) Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
h) Do integracji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej pkt. 15.5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

15.6. Brak zgodności:

a) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
b) Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego w lit a) powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
c) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
d) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w pkt. 16.5 lit. c) powyżej, który wystąpił w czasie określonym w tym punkcie.
e) Domniemania określone w lit. a) i c) nie mają zastosowania, jeżeli:

a) środowisko cyfrowe Konsumenta (rozumiane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jako sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich) nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

15.7. Doprowadzenie do zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej:

a) Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
b) Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
c) Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
d) Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.

15.8. Obniżenie ceny, odstąpienie od umowy:

a) Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (jeżeli usługa cyfrowa była odpłatna) albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do pkt. 15.7 lit. b) i c) powyżej;
b) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z pkt. 15.7 lit. d) powyżej;
c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego pkt. 15.7 powyżej;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

b) Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
c) Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

15.9. Następstwa odstąpienia od umowy:

a) Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
d) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

b) Sprzedawca udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w lit a) pkt 1–3 powyżej.
c) Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
d) Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
e) Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
f) Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
g) Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

15.10. Zmiany w treści cyfrowej lub w usłudze cyfrowej:

a) Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
b) Wprowadzenie zmiany, o której mowa w lit. a) powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta.
c) Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w lit. a) powyżej.

15.11. Zmiany a dostęp i korzystanie z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej:

a) Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 15.10 lit. a) powyżej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w lit. b) lub c) poniżej.
b) W przypadku, o którym mowa w lit. a) powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w pkt. 15.10 lit. a), lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Postanowienia pkt. 15.9 stosuje się odpowiednio.
c) Postanowienia lit. b) powyżej nie stosuje się, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

15.12. Zgłoszenie Sprzedawcy praw, które przysługują Konsumentowi zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, mogą nastąpić poprzez złożenie reklamacji, na zasadach opisanych w pkt. 20 Regulaminu.

16. Opłaty i prowizje za Usługi

16.1. Rejestracja Konta oraz jego prowadzenie i korzystanie z Usług i funkcjonalności Sklepu przez Użytkownika są bezpłatne.

17. Licencje oraz znaki towarowe

17.1. Z chwilą skorzystania ze Sklepu, Sprzedawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie ze Sklepu zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do jej zwielokrotnienia wyłącznie w zakresie, w jakim zwielokrotnienie jest niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Sklepu w pamięci Urządzenia.
17.2. Licencja, o której mowa powyżej, nie upoważnia Użytkownika do udzielenia dalszych licencji, ponadto Użytkownik nie ma prawa – w całości lub w części – zwielokrotniać (poza przypadkiem określonym powyżej), dystrybuować, sprzedawać bądź w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Sklep, w tym przesyłać lub udostępniać w sieci Internet, sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych oraz w jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
17.3. Sprzedawca jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej związanych ze Sklepem. Upoważnienie Użytkownika do uzyskiwania dostępu do Sklepu nie oznacza, że Sprzedawca zrzeka się jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej, przenosi lub udziela do nich licencji (poza prawem korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Sklepu, zgodnie z jej przeznaczeniami i niniejszym Regulaminem). Wszelkie usuwanie, omijanie lub jakiekolwiek ingerowanie w strukturę Sklepu jest zabronione. Zabronione jest również modyfikowanie, kopiowanie, ponowne wykorzystywanie, użytkowanie, powielanie, publikowanie, wydawanie drugich lub kolejnych publikacji, przesyłanie plików, przesyłanie pocztą, przekazywanie, wykorzystywanie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób wszystkich lub niektórych treści zawartych w Sklepie do celów publicznych lub komercyjnych, chyba że Sprzedawca udzieli na to wyraźnej, pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody.
17.4. Licencja, o której mowa w pkt. 17.1 powyżej, wygasa z chwilą usunięcia Konta.
17.5. Każdy Użytkownik, który udostępnia jakąkolwiek treść za pośrednictwem Sklepu, zapewnia, że ma do tego wymagane uprawnienia, zwalniając tym samym Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności za treść i legalność dostarczonych i publikowanych informacji.

18. Dane Osobowe

18.1. Korzystanie z Usług oraz składanie Zamówień wiąże się z przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę, tj. InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000543759, NIP: 6793108059.
18.2. Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu wykonania Usług, w tym obsługi Konta, komunikacji z Użytkownikami, a w przypadku złożenia reklamacji – w celu jej rozpatrzenia, jak również w celu obsługi Zamówień (realizacji umów sprzedaży Towarów). Jeżeli Użytkownik wyrazi stosowną zgodę, jego Dane Osobowe będą przetwarzane także w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych, w tym treści dopasowanych do preferencji Użytkownika w oparciu o profilowanie.
18.3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Sprzedawcę, w tym o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, są dostępne w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://outofthebox.pl/polityka-prywatnosci/.
18.4. Administratorem Danych Osobowych Kupujących w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych Kupujących przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://outofthebox.pl/polityka-prywatnosci/.
18.5. W przypadku dokonywania płatności drogą elektroniczną, dane osobowe Kupujących będą przekazywane dostawcom usług płatniczych. Każdy dostawca usług płatniczych będzie przetwarzał dane osobowe Kupujących jako administrator w celu świadczenia jednorazowej usługi płatniczej i wykonania obowiązków ustawowych związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

19. Zasady odpowiedzialności

19.1. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu.
19.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników ze Sklepu, wywołaną Przerwą Techniczną, jeśli Przerwa Techniczna została ogłoszona w sposób określony w pkt. 4.5 Regulaminu, jak również za jakiekolwiek szkody wynikłe z zarządzenia Przerwy Technicznej.
19.3. Siła Wyższa nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, o ile zostanie wykazana przez stronę, która się na nią powołuje.
19.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika w czasie Rejestracji nieprawdziwych Danych Osobowych.
19.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia danych dostępowych do Konta Użytkownika w Sklepie bądź udostępniania Konta w ramach Sklepu przez Użytkownika osobom trzecim.
19.6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia danych dostępowych Konta osobom trzecim, w tym za treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika udostępnionego przez niego tym osobom będą realizowane, jak Zamówienia zgłoszone przez Użytkownika.
19.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Sklepu na urządzeniu nie spełniającym wymagań technicznych, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu.
19.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy, w szczególności w zakresie połączenia do sieci Internet, jak również za wysokość opłat za te usługi.
19.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów operacyjnych, które są wymagane do uruchomienia Sklepu, zgodnie z pkt. 4 Regulaminu, jak również oprogramowania innego niż Sklep, zainstalowanego na Urządzeniu lub pobranego na Urządzenie.

20. Reklamacje Usług

20.1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Sklepu oraz niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, jak również reklamacji dotyczących administrowania danymi osobowymi przez Sprzedawcę, Użytkownik może zgłosić za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://outofthebox.pl/kontakt/.
20.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail użyty do Rejestracji Konta Użytkownika, powód reklamacji oraz załączniki, jeśli dana reklamacja tego wymaga. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych w terminie 14 dni. Brak uzupełnienia reklamacji w powyższym terminie może skutkować jej odrzuceniem.
20.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania, zostaną dołożone wszelkie starania, by reklamację rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki.
20.4. Użytkownik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie reklamacyjne.

21. Reklamacje związane z Zamówieniami (sprzedażą lub dostawą Towarów)

21.1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.
21.2. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów lub samej dostawy Towarów można składać:

a) za pomocą formularza udostępnionego na stronie https://outofthebox.pl/zwroty-i-reklamacje – przy czym Sprzedawca rekomenduje ten kanał komunikacji jako pozwalający na szybkie i sprawne przeprocesowanie zgłoszenia, lub
b) mailowo na następujący adres e-mail: reklamacje_outofthebox@inpost.pl lub
c) pisemnie na adres Sprzedawcy do korespondencji podany w postanowieniu pkt 1.1 lit) g,

21.3. W reklamacji należy podać: numer Zamówienia, dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych w terminie 14 dni. Brak uzupełnienia reklamacji w powyższym terminie może skutkować jej odrzuceniem.
21.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania, ale Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by reklamację rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki.
21.5. Kupujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą, w jakiej skierował reklamację do Sprzedawcy, a jeżeli tą drogą był formularz wskazany w pkt. 21.2 powyżej – na podany w ramach tego formularza adres e-mail.

22. Postanowienia końcowe

22.1. Zakończenia umowy o świadczenie Usług pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem następuje w momencie usunięcia przez Konta w Sklepie, co następuje:

a) z inicjatywy Użytkownika, w dowolnym momencie zgłoszenia do Sprzedawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego (https://outofthebox.pl/kontakt/) lub bezpośrednio pod adresem contact_outofthebox@inpost.pl chęci usunięcia Konta. Sprzedawca potwierdzi wówczas w wiadomości zwrotnej e-mail wykonanie usunięcia Konta Użytkownika. Usunięcie Konta nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie trzech (3) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chęci usunięcia Konta, ale jeżeli na podstawie otrzymanych od Użytkownika informacji nie będzie możliwe ustalenie, które Konto Użytkownik chce usunąć, Sprzedawca wystąpi do Użytkownika z prośbą o przekazanie wymaganych informacji, a po ich otrzymaniu usunie Konto nie później niż w terminie trzech (3) dni od dnia otrzymania uzupełnionych informacji.
b) z inicjatywy Sprzedawcy w przypadkach określonych w Regulaminie oraz w momencie likwidacji Sklepu przez Sprzedawcę lub zakończenia przez niego działalności gospodarczej w zakresie świadczenia Usług, za uprzednim poinformowaniem o tym Użytkownika z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 14 dni,
c) W pozostałych przypadkach określonych Regulaminem.

22.2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 14 Regulaminu, zakończenie umowy o świadczenie Usług w sposób określony w punkcie poprzedzającym, a dokonane przez Konsumenta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (zarejestrowania Konta), jest traktowane jako odstąpienie od umowy przez Konsumenta na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, chyba że Konsument wyraźnie oświadczy inaczej. Takie odstąpienie nie wymaga podania przyczyn odstąpienia i nie wiąże się z ponoszeniem przez Konsumenta jakichkolwiek kosztów.
22.3. W przypadku gdy Użytkownik zauważy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, może zgłosić zastrzeżenia Sprzedawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem:
https://outofthebox.pl/kontakt/.
22.4. Regulamin dostępny jest w Sklepie, tym samym Użytkownik może pozyskać, odtworzyć i utrwalić treść Regulaminu za pomocą sieci www na urządzeniu obsługującym tę sieć.
22.5. Zamiana Regulaminu:

a) Sprzedawca przysługuje prawo zmiany Regulaminu z ważnego powodu, jakim jest:

a) zmiana przepisów prawa mające wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia określonych obowiązków na Sprzedawcę przez organy państwa lub sądy powszechne;
b) zmiana w zakresie świadczonych Usług, w tym ich usunięcie oraz prowadzanie nowych usług, oraz zmiana ich cen;
c) zmiana procesu zawierania umów sprzedaży w ramach Zamówień, w tym w zakresie prezentacji Ofert,

d) zmiana sposobu działania Sklepu,
e) usprawnienie obsługi Użytkowników oraz procesu rozpatrywania reklamacji;
f) konieczność poprawy ochrony prywatności Użytkowników;
g) zapobieganie nadużyciom;
h) zapewnienie bezpieczeństwa lub stabilności Sklepu;
i) zmiana technologiczna lub funkcjonalna związana ze świadczonymi na podstawie Regulaminu Usługami;
j) zmiana uwarunkowań operacyjnych, ekonomicznych lub rynkowych świadczonych Usług objętych Regulaminem;
k) konieczność zmian redakcyjnych, korekty błędów pisarskich i rachunkowych,
l) aktualizacja danych rejestrowych, adresowych i teleadresowych, odnośników zawartych w Regulaminie.

b) Sprzedawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną, za pośrednictwem Sklepu oraz poprzez przesłanie Użytkownikom informacji o zmianie na adres e-mail Użytkownika użyty w czasie rejestracji Konta.
c) Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Użytkownika, który nie wypowie umowy o świadczenie Usług (zgodnie z pkt. 22.1 – pkt. 22.4 Regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
d) Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić́ co najmniej siedem (7) dni od daty powiadomienia o jego zmianie, jeśli powiadomienie to zostało dokonane zgodnie z lit. b powyżej.
e) Zmiana Regulaminu nie wpływa na Zamówienia złożone przed tą zmianą. Z uwagi na powyższe, Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu skutecznego złożenia Zamówienia.
f) Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług (którą stanowi niniejszy Regulamin) w terminie od powiadomienia o zmianie Regulaminu do dnia jego wejścia w życie (zgodnie z lit. c) powyżej – ze skutkiem natychmiastowym.

22.6. W ramach Sklepu Sprzedawca może wyświetlać Użytkownikowi w formie powiadomień informacje związane ze składanym lub złożonym przez niego Zamówieniem oraz informacje o charakterze marketingowym.
22.7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Załącznikami są:

a) Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od umowy przez Konsumenta,

22.8. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
22.9. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z powyższych sposobów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej Unii Europejskiej (ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
22.10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
22.11. Wiążącym jest wyłącznie Regulamin w języku polskim w jego pełnej treści, zaś wszelkie jego tłumaczenia na inne języki, wyciągi lub streszczenia mają jedynie charakter poglądowy.
22.12. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 marca 2023 roku, zastępując Regulamin z dnia 01 lutego 2023 r.

Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od umowy przez Konsumenta

To top
Twoje Produkty (0)

Brak produktów w koszyku.

Otwórz menu i zacznij zakupy!

Logowanie
Dostawa

Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia.

Przy zamówieniach do 40zł

Dostawa kurier InPost

Dostawa przez Paczkomat® InPost

10 zł

5 zł

Przy zamówieniach od 40zł

Dostawa kurier InPost

Dostawa przez Paczkomat® InPost

0 zł

0 zł

Ulubione