Polityka prywatności serwisu Out of The Box

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059, REGON: 360781085.

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.outofthebox.pl.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. GRUPA KAPITAŁOWA INTEGER.PL

2.1. W skład Grupy Kapitałowej INTEGER.PL (dalej: „Grupa Integer”) wchodzą następujące spółki:

2.1.1. IInPost sp. z o.o. (dawniej jako InPost Express sp. z o.o.) – głównym profilem działalności spółki jest doręczanie przesyłek za pośrednictwem innowacyjnego systemu automatycznych skrytek pocztowych, usługi kurierskie zarówno dla Kupujących biznesowych, jak i detalicznych, obsługa współpracy z serwisem allegro.pl, obsługa procesu reklamacji, prowadzenie działań marketingowych w imieniu Grupy Integer, w tym wysyłka newslettera.

2.1.2. . InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30–727), ul. Pana Tadeusza 4 – głównym profilem działalności spółki jest dzierżawa, najem i zarządzanie siecią urządzeń przeznaczonych do odbioru przesyłek (Paczkomaty InPost), w tym zarządzanie ich bezpieczeństwem.

2.1.3. Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (30-727), ul. Pana Tadeusza 4 – głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja i sprzedaż urządzeń do odbioru przesyłek, w tym Paczkomatów, świadczenie usług w obszarze Fulfillment oraz Lodówkomaty, działalność badawczo–rozwojowa, działalność portali internetowych, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) oraz działalność holdingowa, która polega na zarządzaniu Grupą Integer;

2.1.4. Integer Group Services sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-727), ul. Pana Tadeusza 4 – świadczy usługi doradcze, wspiera działalności spółek zależnych Grupy Integer dostosowując swoje działania do bieżących potrzeb wynikających z rozwoju spółek Grupy Integer, w tym m.in. odpowiada za prowadzenie rekrutacji i zatrudnienie.

3. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

3.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE KORZYSTANIE Z SERWISU

4.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają konta w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:

4.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

4.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

4.1.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

4.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REJESTRACJA W SERWISIE

4.3. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4.4. Dane osobowe są przetwarzane:

4.4.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4.4.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

4.4.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

4.4.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

4.5.Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ (KORZYSTANIE Z PŁATNYCH USŁUG W SERWISIE)

4.6. ZZłożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

4.7. Dane osobowe są przetwarzane:

4.7.1.w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4.7.2.w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4.7.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

4.7.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

4.7.5. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

FORMULARZ KONTAKTOWY

4.8. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Osoby, które chcą skorzystać z formularza kontaktowego proszone są o podanie Danych osobowych niezbędnych do złożenia zapytania. Niepodanie niezbędnych Danych osobowych skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania.

4.9. Dane osobowe będą przetwarzane:

4.9.1. w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie; w zakresie danych podanych dobrowolnie w treści zapytania przesłanego do Administratora, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4.9.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności;

4.9.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

5. MARKETING

5.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

5.1.1. wwyświetlaniu Użytkownikowi w Serwisie treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna), a także na kierowaniu przekazu reklamowego do Użytkowników, którzy odwiedzili Serwis na innych stronach internetowych i w portalach społecznościowych (remarketing);

5.1.2. przesyłaniu informacji handlowych różnymi kanałami, w tym za pośrednictwem poczty e-mail (w tym, w formie newslettera), drogą SMS/MMS, poprzez powiadomienia push lub telefonicznie, zawierających informacje o interesujących ofertach lub treściach dotyczących produktów i usług Administratora, spółek z Grupy Integer.pl oraz podmiotów współpracujących z ww. spółkami.

5.2. Administrator podejmuje działania, o których mowa w pkt. 5.1.1. oraz 5.1.2. powyżej w przypadku odebrania stosownej zgody (dalej jako: „Zgoda marketingowa”).

5.3. W przypadku działań, o których mowa w 5.1.1. Administrator odbiera od Użytkownika zgodę na przechowywanie informacji w urządzeniach końcowych i uzyskiwanie do nich informacji w ramach tzw. banneru cookie, który wyświetla się po otworzeniu Serwisu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 7. Pliki cookie i podobne technologie.

5.4. W przypadku działań, o których mowa w 5.1.2. Administrator odbiera od Użytkownika zgodę na przekazywanie treści marketingowych na wskazany kanał komunikacji poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa znajdującego się pod formularzem dostępnym na etapie rejestracji konta w Serwisie lub składania zamówienia.

5.5. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej Administrator może rozpocząć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, które zgromadził na jego temat w związku z realizacją innych procesów przetwarzania danych (prowadzenie konta, świadczenie usług w Serwisie, itd.) w celach marketingowych, realizując swój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te mogą służyć do profilowania Użytkownika. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika. Sposób wykorzystania profili zależy od tego, jakiej treści zgodę marketingową wyraził Użytkownik (np. jeżeli Użytkownik zgodził się na wyświetlanie mu reklamy behawioralnej w Serwisie Administratora, profil zostanie wykorzystany do dopasowania treści reklamy do jego preferencji, jeżeli natomiast zamówił komunikację marketingową, to informacje handlowe przesyłane za pośrednictwem poczty e-mail będą odpowiednio dopasowane do jego zainteresowań).

REKLAMA BEHAWIORALNA I REMARKETING

5.6. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Działania Administratora mogą polegać również na powtórzeniu przekazu reklamowego osobom, które korzystają z Serwisu, na stronach internetowych i portalach społecznościowych. Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika na wykorzystywanie technologii śledzących wykorzystujących informacje o urządzeniu mobilnym i sposobie korzystania z Serwisu. W proces wyświetlania Użytkownikowi spersonalizowanej reklamy zaangażowani są również zaufani partnerzy Administratora.

PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

5.7. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e–mail (w tym w formie newslettera), drogą MMS / SMS, poprzez połączenia telefoniczne oraz powiadomienia push. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

5.8. Dane osobowe są przetwarzane:

5.8.1. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z odpowiednimi przepisami dotyczącymi komunikacji elektronicznej), polegający na promowaniu towarów lub usług Administratora bądź podmiotów trzecich w związku z wyrażoną zgodą na kanał komunikacji

5.8.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

5.8.3.  w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

6. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

6.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

7. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

7.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

NIEZBĘDNE I FUNKCJONALNE PLIKI COOKIES

7.2. Korzystanie przez Administratora z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności. Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do wyborów Użytkownika, np. preferencji językowych. Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

ANALITYCZNE PLIKI COOKIES

7.3. Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może badać statystki i poprawiać wydajność witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, Administrator nie będzie wiedzieć, kiedy odwiedził Serwis.

REKLAMOWE PLIKI COOKIES

7.4. Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań, nie tylko w Serwisie, ale też poza nim. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem Serwisu. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań. Reklamowe cookie nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale identyfikują przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, dalej będzie możliwe wyświetlanie reklamy, jednak nie będą one dopasowane do preferencji.

PLIKI COOKIES MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

7.5. Te pliki cookie są instalowane przez partnerów Administratora, żeby dopasowywać wyświetlane treści reklamowe w mediach społecznościowych, z których korzysta Użytkownik. Na podstawie informacji z tych cookie i aktywności w innych serwisach lub w mediach społecznościowych jest budowany profil zainteresowań. Dzięki temu wyświetlane treści są dopasowane do indywidualnych potrzeb. Cookie mediów społecznościowych nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale identyfikują przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, Administrator nie będzie mógł zapobiegać wyświetleniu tej samej reklamy lub umożliwić polubienia i udostępniania naszych treści w mediach społecznościowych.

8. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

8.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

GOOGLE ANALYTICS

8.2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE TAG MANAGER

8.3. Google Tag Manager to system zarządzania tagami, umożliwiający szybkie i łatwe aktualizowanie kodów śledzenia i powiązanych fragmentów kodu, czyli tagów, w witrynie lub aplikacji mobilnej. Menedżer tagów Google może gromadzić pewne dane zbiorcze dotyczące uruchamiania tagów, aby śledzić i udostępniać informacje diagnostyczne o stabilności systemu, wydajności jego działania i jakości instalacji. Dane te nie obejmują adresów IP użytkowników ani żadnych identyfikatorów pomiaru powiązanych z konkretną osobą. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=pl&sjid=10959825413650223284-EU.

GOOGLE ADS

8.4. Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

PIWIK PRO

8.5. PPIWIK PRO to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Informacje na temat przetwarzania danych przez PIWIK PRO w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem https://piwik.pro/privacy-policy/.

PIKSELE FACEBOOKA

8.6. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Piksel gromadzi następujące dane: nagłówki http (adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacja strony, dokument, źródła przekierowania, osoby korzystające z witryny), dane piksela (piksel ID, dane plików cookie Facebook’a), kliknięcia przycisków, wartości opcjonalne, nazwy pól formularzy. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

SYNERSIE

8.7. Rozwiązania Synerise służą do przechowywania danych klientów w jednym miejscu i wykorzystywania ich do wyboru grup docelowych i personalizacji kampanii za pomocą danych personalnych, transakcyjnych i behawioralnych. Synerise przy budowaniu profili klientów wykorzystuje Machine Learning i AI. Więcej informacji: Synerise to platforma do zarządzania danymi Użytkowników. Administrator wykorzystuje to rozwiązanie do pomiarów wspomagających programy marketingowe, we wszystkich kanałach i urządzeniach, w tym również urządzeniach mobilnych, powiadomienia WebPush do tworzenia, targetowania oraz wysyłki notyfikacji web push w Serwisie. Notyfikacje są wykorzystywane przez Administratora do informowania o aktualnej ofercie Inpost, spółek z Grupy kapitałowej Integer.pl oraz podmiotów współpracujących Treści przekazywane do Synerise mogę obejmować: (a) unikalne identyfikatory zebrane z przeglądarek internetowych, urządzeń mobilnych i danych dostawców oraz (b) adresy IP, (c) dane podane podczas rejestracji konta online, (d) dane dotyczące zachowania online i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez Synersie: https://help.synerise.com/docs/automation/data-transformation-and-imports/introduction/; https://synerise.com/legal/privacy-policy.

ADFORM

8.8. . Adform to programowa platforma dla reklamodawców i agencji. Jej działalność polega na licytacji powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym i docieraniu do odbiorców końcowych. Dodatkowo Adform przekazuje raporty dotyczące polepszenia kampanii reklamowej. W ramach narzędzia są wykorzystywane takie informacje o Użytkownikach jak pliki cookie, identyfikator reklamy i adres IP. Link do polityki prywatności Adform https://site.adform.com/uncategorized/product-and-services-privacy-policy/.

HOTJAR

8.9. HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji, oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

9. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

9.1. Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. W Serwisie Administrator odbiera od Użytkownika zgodę za pośrednictwem bannera cookie. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie według zasad opisanych w 9.4.

9.2. Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookie, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

9.3. W celu otrzymywania reklamy dopasowanej do preferencji Użytkownika oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookie za pośrednictwem bannera konieczne jest zachowanie odpowiednich ustawień przeglądarki, pozwalających na przechowywanie w urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookie pochodzących z Serwisu.

9.4. Wycofanie zgody na zbieranie plików cookie w Serwisie możliwe jest każdorazowo za pośrednictwem bannera cookie. Mechanizm do zarządzania zgodami jest również dostępny każdorazowo za pośrednictwem Serwisu.

9.5. Użytkownik ma również możliwość wycofania zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

9.5.1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

9.5.2. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

9.5.3. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html/

9.5.4. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

9.6. UUżytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

9.6.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

9.6.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

9.7. Aby skorzystać z praw do dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia skargi lub zadania innego pytania w zakresie plików cookie należy przesłać zapytanie na adres dane_osobowe@inpost.pl, lub inne dane kontaktowe Administratora wskazane w Polityce.

10. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

10.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

11. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

11.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

11.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.

11.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

12. ODBIORCY DANYCH

12.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

12.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

12.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

13. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

13.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

13.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

13.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

13.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

13.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

14.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

14.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

15. DANE KONTAKTOWE

15.1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e–mail: dane_osobowe@inpost.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych przez Administratora.

15.2. Kontakt z Administratorem jest możliwy również na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1.1. powyżej.

16. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

16.1. PPolityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

16.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 11.08.2023 r.

To top
Twoje Produkty (0)

Brak produktów w koszyku.

Otwórz menu i zacznij zakupy!

Logowanie
Dostawa

Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia.

Przy zamówieniach do 40zł

Dostawa kurier InPost

Dostawa przez Paczkomat® InPost

10 zł

5 zł

Przy zamówieniach od 40zł

Dostawa kurier InPost

Dostawa przez Paczkomat® InPost

0 zł

0 zł

Ulubione